Naam des Heeren aanroepen (Handelingen 2)

Naam des Heeren aanroepen
Preek Handelingen 2:21: En het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden.

Thema preek Handelingen 2: Naam des Heeren aanroepen

De evangeliebelofte voor de laatste dagen
1. Wanneer zij klinkt (in de laatste dagen)
2. Voor wie zij geldt (voor een iegelijk die de Naam des Heeren zal aanroepen)
3. Wat zij inhoudt (die zal zalig worden)

PDF LEESPREEK

Liturgie dienst
Psalm 99:2,5
Psalm 99:8
Lezen Handelingen 2:14-21
Psalm 116:1,2,3,11
Psalm 142:1
Psalm 66:8,10

Schriftgedeelte Handelingen 2:
Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem, en sprak tot hen: Gij Joodse mannen, en gij allen, die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend, en laat mijn woorden tot uw oren ingaan.
Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt; want het is eerst de derde ure van de dag.
Maar dit is het, wat gesproken is door den profeet Joel:
En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen.
En ook op Mijn dienstknechten, en op Mijn dienstmaagden, zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten, en zij zullen profeteren.
En Ik zal wonderen geven in den hemel boven, en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur, en rookdamp.
De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heeren komt.
En het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden.

Links bij preek Handelingen 2:
Andere preken voor Pinksteren:
Preek Johannes 16: Heilige Geest verheerlijkt Christus (2)
Preek Numeri 11: Eldad en Medad profeteren (curatorium)
Preek Romeinen 8: De Heilige Geest bidt mee
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Handelingen 2

TERUG PINKSTEREN | HANDELINGEN