Nazarener, Jezus uit Nazareth · Preek Mattheüs 2 · bevestiging

Preek Mattheüs 2:23: En daar gekomen zijnde, nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth; opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat Hij Nazaréner zal geheten worden.

Betekenis naam: Nazarener?

een Nazarener is iemand die geboren is of woont in Nazareth. Dat was een onaanzienlijk dorpje in Galilea in het Noorden van Israël. En dus wordt de naam Nazarener op verschillende plaatsen in de Bijbel gebruikt als een naam vol minachting.

YouTube player

Thema kerkdienst: De Naam van de Zaligmaker

1. Zijn vernedering
2. De vervulling profetieën

Schriftlezing Mattheus 2:

19 Toen Herodes nu gestorven was, zie, de engel des Heeren verschijnt Jozef in den droom, in Egypte,
20 Zeggende: Sta op, neem het Kindeken en Zijn moeder tot u, en trek in het land Israëls; want zij zijn gestorven die de ziel van het Kindeken zochten.
21 Hij dan, opgestaan zijnde, heeft tot zich genomen het Kindeken en Zijn moeder en is gekomen in het land Israëls.

22 Maar als hij hoorde dat Archeláüs in Judéa koning was, in de plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan; maar door Goddelijke openbaring vermaand in den droom, is hij vertrokken in de delen van Galiléa.
23 En daar gekomen zijnde, nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth; opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat Hij Nazaréner zal geheten worden.

Veel gestelde vragen

Wat betekent: De Nazarener?

nazarener

Deze bijnaam verwijst naar de woonplaats van Jezus, het (in die tijd verachte) stadje Nazareth. Het was een naam vol minachting, maar Jezus heeft die Naam met ere gedragen. Want Hij kwam juist voor verachte mensen.

Enkele andere vindplaatsen van de Naam van Jezus:

Johannes 19:19
En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis; en er was geschreven: JEZUS DE NAZARENER, DE KONING DER JODEN.

Handelingen 2:22
Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden: Jezus den Nazaréner, een Man van God onder ulieden betoond door krachten en wonderen en tekenen, die God door Hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gij zelven weet;