Niemand komt tot Mij, tenzij Vader trekke (Johannes 6)

Niemand komt Christus, tenzij Vader trekt
Preek Johannes 6:44: Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke.

Thema preek Johannes 6: Niemand komt Christus, tenzij Vader trekt

1. De ernst van onze geestelijke toestand
2. De grootheid van Gods barmhartigheid

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over Komen Christus, tenzij Vader trekt Johannes 6:
En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.
Maar Ik heb u gezegd, dat gij Mij ook gezien hebt, en gij gelooft niet.
Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.
Want Ik ben uit den hemel nedergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar den wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft.
En dit is de wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft, dat al wat Hij Mij gegeven heeft, Ik daaruit niet verlieze, maar hetzelve opwekke ten uitersten dage.
En dit is de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk, die den Zoon aanschouwt, en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.
De Joden dan murmureerden over Hem, omdat Hij gezegd had: Ik ben het Brood, Dat uit den hemel nedergedaald is.
En zij zeiden: Is deze niet Jezus, de Zoon van Jozef, Wiens vader en moeder wij kennen ? Hoe zegt Deze dan: Ik ben uit den hemel nedergedaald ?
Jezus antwoordde dan, en zeide tot hen: Murmureert niet onder elkander.
Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.

Links bij preek Johannes 6: Niemand komt tot de Vader dan door Mij
– Preek Johannes 10: Schapen horen Mijn stem
Preek Johannes 11: Jezus weende
Preek: Zoals zich vader ontfermt (Psalm 103) – vaderdag
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Johannes 6