Doe verzoening om Uws Naams wil (Psalm 79) – biddag

Doe verzoening om Uws Naams wil
Preek Psalm 79:9: Help ons, o God onzes heils! ter oorzake van de eer Uws Naams, en red ons, en doe verzoening over onze zonden, om Uws Naams wil.

Thema preek Psalm 79: Doe verzoening om Uws Naams wil

Een ootmoedig smeekgebed
1. Een berouwvolle roep uit de diepte
2. Een vaste pleitgrond in de hemel

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over Doe verzoening om Uws Naams wilPsalm 79:
Een psalm van Asaf. O God! Heidenen zijn gekomen in Uw erfenis; zij hebben den tempel Uwer heiligheid verontreinigd; zij hebben Jeruzalem tot steenhopen gesteld.
Zij hebben de dode lichamen Uwer knechten aan het gevogelte des hemels tot spijs gegeven; het vlees Uwer gunstgenoten aan het gedierte des lands.
Zij hebben hun bloed rondom Jeruzalem als water vergoten; en er was niemand, die hen begroef.
Wij zijn onzen naburen een smaadheid geworden; een spot en schimp dien, die rondom ons zijn.
Hoe lang, HEERE? Zult Gij eeuwiglijk toornen ? Zal Uw ijver als vuur branden ?
Stort Uw grimmigheid uit over de heidenen, die U niet kennen, en over de koninkrijken, die Uw Naam niet aanroepen.
Want men heeft Jakob opgegeten, en zij hebben zijn liefelijke woning verwoest.
Gedenk ons de vorige misdaden niet; haast U, laat Uw barmhartigheden ons voorkomen; want wij zijn zeer dun geworden.
Help ons, o God onzes heils ! ter oorzake van de eer Uws Naams; en red ons, en doe verzoening over onze zonden, om Uws Naams wil.
Waarom zouden de heidenen zeggen: Waar is hun God ? Laat de wraak des vergoten bloeds Uwer knechten onder de heidenen voor onze ogen bekend worden.
Laat het gekerm der gevangenen voor Uw aanschijn komen; behoud overig de kinderen des doods, naar de grootheid Uws arms.
En geef onze naburen zevenvoudig weder in hun schoot hun smaad, waarmede zij U, o Heere ! gesmaad hebben.
Zo zullen wij, Uw volk en de schapen Uwer weide, U loven in eeuwigheid, van geslacht tot geslacht; wij zullen Uw roem vertellen.

Links bij preek over Psalm 79: Doe verzoening om Uws Naams wil
Andere biddagpreken:
Preek 2 Koningen 4: Wilde kolokwinten
Preek Handelingen 9: Saulus van Tarsen bidt
Preek Psalm 34: Jonge leeuwen en zoekers
Preek Psalm 130: De ware bidder
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Psalm 79