Gepredikt onder alle volken – Lukas 24 – zending

Gepredikt onder alle volken

Preek Lukas 24:47-49: Alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derden dage. En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen.

LEESPREEK