Gepredikt onder alle volken (Lukas 24) – zending

Gepredikt onder alle volken
Preek Lukas 24:47-49: Alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derden dage. En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen.

Thema preek Lukas 24: Gepredikt onder alle volken

De grote evangelieopdracht
1. Wat?
2. Waar?
3. Van waaruit?
4. Wie?
5. Hoe?

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over Gepredikt onder alle volkenLukas 24:44-53
En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de Profeten, en Psalmen.
Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden.
En zeide tot hen: Alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derden dage.
En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem.
En gij zijt getuigen van deze dingen.
En ziet, Ik zende de belofte Mijns Vaders op u; maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte.
En Hij leidde hen buiten tot aan Bethanie, en Zijn handen opheffende, zegende Hij hen.
En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in den hemel.
En zij aanbaden Hem, en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap.
En zij waren allen tijd in den tempel, lovende en dankende God. Amen.

Links bij preek over Gepredikt onder alle volken (Lukas 24)
Andere preken voor weeszondag:
– Preek Psalm 68: Gaven wederhorigen
– Preek Lukas 24: De grote Evangelieopdracht
– Preek Handelingen 1: Judas vervangen
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Lukas 24

Matthew Henry over: Onder alle volken, beginnende in Jeruzalem:
Aan wie zij moeten prediken. Aan wie moeten zij deze voorstellen gaan doen. en hoever strekt zich hun opdracht uit? Er wordt hun hier gezegd: Dat zij dit moeten prediken aan alle volken. Zij moeten zich verspreiden, gelijk de zonen van Noach na den zondvloed, sommigen naar den enen
kant, en anderen naar een anderen kant, en dit licht brengen overal waar zij heengaan. De profeten hadden bekering en vergeving van zonden gepredikt aan de Joden, maar de apostelen moeten dit prediken aan de gehele wereld. Niemand is vrijgesteld van de verplichting, die het Evangelie den mensen oplegt, om zich te bekeren, en niemand is buitengesloten van de onwaardeerbare voorrechten, die begrepen zijn in de vergeving van zonden, dan alleen diegenen, die door hun ongeloof en hun onboetvaardigheid hun eigen deur er voor toegrendelen.

YouTube player