Parel grote waarde (Mattheüs 13)

De gelijkenis van de parel van grote waarde
Preek Mattheüs 13:45-46: Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman, die schone paarlen zoekt; Dewelke, hebbende een parel van grote waarde gevonden, ging heen en verkocht al wat hij had, en kocht dezelve.

Thema preek: Gelijkenis parel grote waarde (Mattheüs 13)

De parel van grote waarde
1. Een koopman die zoekt
2. Een koopman die vindt
3. Een koopman die verkoopt
4. Een koopman die koopt

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte Gelijkenis parel grote waarde Mattheüs 13:45-46:
Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een schat, in den akker verborgen, welken een mens gevonden hebbende, verborg dien, en van blijdschap over denzelven, gaat hij heen, en verkoopt al wat hij heeft, en koopt dienzelven akker.
Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman, die schone paarlen zoekt;
Dewelke, hebbende een parel van grote waarde gevonden, ging heen en verkocht al wat hij had, en kocht dezelve.

Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een net, geworpen in de zee, en dat allerlei soorten van vissen samenbrengt;
Hetwelk, wanneer het vol geworden is, de vissers aan den oever optrekken, en nederzittende, lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij weg.
Alzo zal het in de voleinding der eeuwen wezen; de engelen zullen uitgaan, en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden;
En zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal zijn wening en knersing der tanden.
En Jezus zeide tot hen: Hebt gij dit alles verstaan ? Zij zeiden tot Hem: Ja, Heere !

Links bij preek Mattheüs 13: Gelijkenis parel grote waarde
Andere preken over gelijkenissen:
Preek: Gelijkenis rijke dwaas (Lukas 12)
Preek: Gelijkenis wijze en dwaze maagden (Mattheüs 25)
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Mattheus 13

Ds. W. Hage over Gelijkenis parel van grote waarde (bron: Digibron)
In de tekst wordt gesproken over een zoekende koopman. Eén die schone paarlen zoekt, en die tenslotte vindt een Parel van Grote Waarde. Er zijn mensen in Gods Kerk, die veel paarlen hebben: van bekering, ervaringen, uitreddingen, aangename toestanden en tranen, maar die Eéne Parel van Grote Waarde missen ze!

In de tekst staat van een zoekende koopman. Waarom zocht die man? Ten eerste, omdat Gods Geest hem drong, en in de tweede plaats, omdat al de andere paarlen die hij had, zijn hart niet konden vervullen. Gelukkig die door de ontdekking van Gods lieve Geest met al zijn werkzaamheden, gerechtigheid en ervaring, als een verloren zondaar voor God komt te staan en aan het eind gebracht van al zijn werk.
Het is pijnlijk voor onze hoogmoedige natuur, maar het is zo profijtelijk en noodzakelijk, opdat er plaats gemaakt wordt voor de Parel van Grote Waarde. En als dan het oog ontsloten wordt voor Christus, dan roept de kerk er van uit: „Hij is blank en rood, en Hij draagt de banier boven tienduizend. Hier weidt de ziel met een verwond’rend oog.

Paarlen zijn kostbaar, beminlijk, schoon en voortreffelijk. Zo is het ook met Christus. Al wat aan Hem is, is gans begeerlijk. Die Deze Parel mag bezitten, neemt daardoor toe in aanzien. Hoe veracht op de wereld, zij zijn kostelijk in de ogen Gods.

Deze koopman verkoopt alles! Zijn hart is met heilbegeerte vervuld naar de Parel van Grote Waarde. Hij moet zijn eigendom worden. Alles verkopen. De liefde tot de wereld, pret en vermaak, lusten en genoegens, ja zichzelf. Eigen wijsheid, waardigheid, gerechtigheid wil, eer en vertrouwen. En toch, nooit heeft die koopman zulk een goede ruil gedaan, als toen hij voor die Parel van Grote Waarde alles mocht inwisselen. Hij gaf alles over, maar krijgt alles terug. Christus is alles in allen. Dat is een heilige handel tussen God en Zijn volk. Dat geschiedt in geen hoek. Daar zijn zij bij tegenwoordig. En als dan’ de koop gesloten, en de stukken verzegeld door de Heiligen Geest, dan mogen ze wel instemmen met de dichter uit Psalm 85: Gij hebt Uw land, o Heer, die gunst betoond, Dat Jacobs zaad opnieuw in vrijheid woont. Heeft voor u deze Parel al waarde gekregen, lezer(es)? Of hebt u nog genoeg aan de kolokwinten van de wereld en zonde? Weet, zonder Christus kunt u niet voor God bestaan. Het is nog het heden, de welaangename tijd. God binde de ernst op uw hart, opdat er nog een zoeken geboren werd.

Volk des Heeren, in Christus is God voldaan en ligt alle heil en zaligheid. Hij is van God gegeven tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking, en volkomen verlossing. Het is een weg tegen vlees en bloed. Dan moeten wij er tussen uit. Zalig die het mag beoefenen. Sterven eer het sterven wordt, om Gode te leven. Amen.