Roemen in kruis (Galaten 6) – nabetrachting

Roemen in het kruis alleen
Preek Galaten 6:14-18: Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld.

Thema preek Galaten 6: Onze roem in het kruis

Onze enige roem
1. Roemen in vlees
2. Roemen in kruis

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over Roemen in het kruis Christus – Galaten 6:14-18:
Ziet, hoe groten brief ik u geschreven heb met mijn hand.
Al degenen, die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden, alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden.
Want ook zij zelven, die besneden worden, houden de wet niet; maar zij willen, dat gij besneden wordt, opdat zij in uw vlees roemen zouden.
Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld.
Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch voorhuid, maar een nieuw schepsel.
En zovelen als er naar dezen regel zullen wandelen, over dezelve zal zijn vrede en barmhartigheid, en over het Israël Gods.
Voorts, niemand doe mij moeite aan; want ik draag de littekenen van den Heere Jezus in mijn lichaam.
De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met uw geest, broeders! Amen.

Links bij preek over Galaten 6: Onze roem in het kruis (14):
Preek Efeze 1: Lofzang op verkiezing (nabetrachting)
Preek Efeze 3: De minste ambtsdrager
Lees meer:
– Kanttekeningen Statenvertaling bij Galaten 6

Matthew Henry over Galaten 6:
De beste manier om dat (dood zijn voor de wereld) te krijgen is veel met het kruis van Christus te verkeren. Hoe meer achting we hebben voor het kruis van de Heere Jezus Christus, hoe lager gedachten we hebben van de wereld. Hoe meer we ons verdiepen in het lijden van onze dierbare Verlosser, hoe minder we de wereld liefhebben.