Ruth kleefde aan Naomi (Ruth 1)

Aangepaste dienst: Ruth kleefde aan Naomi, lijm aan je hart
Toen hieven zij haar stem op, en weenden wederom; en Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Ruth kleefde haar aan (Ruth 1:14)

Thema preek: Ruth kleefde aan Naomi – aangepaste dienst

Lijm aan je hart
1. Lijm aan het hart van Naomi
2. Lijm aan het hart van Orpa
3. Lijm aan het hart van Ruth
4. Lijm aan jouw hart…?

Schriftgedeelte over Ruth kleefde aan Naomi – aangepaste dienst:
En zij zeiden tot haar: Wij zullen zekerlijk met u wederkeren tot uw volk.
Maar Naomi zeide: Keert weder, mijn dochters ! Waarom zoudt gij met mij gaan ? Heb ik nog zonen in mijn lichaam, dat zij u tot mannen zouden zijn ?
Keert weder, mijn dochters ! Gaat heen; want ik ben te oud om een man te hebben. Wanneer ik al zeide: Ik heb hoop, of ik ook in dezen nacht een man had, ja, ook zonen baarde;
Zoudt gij daarnaar wachten, totdat zij zouden groot geworden zijn; zoudt gij daarnaar opgehouden worden, om geen man te nemen ? Niet, mijn dochters ! Want het is mij veel bitterder dan u; maar de hand des HEEREN is tegen mij uitgegaan.
Toen hieven zij haar stem op, en weenden wederom; en Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Ruth kleefde haar aan.
Daarom zeide zij: Zie, uw zwagerin is wedergekeerd tot haar volk en tot haar goden; keer gij ook weder, uw zwagerin na.
Maar Ruth zeide: Val mij niet tegen, dat ik u zou verlaten, om van achter u weder te keren; want waar gij zult heengaan, zal ik ook heengaan, en waar gij zult vernachten, zal ik vernachten; uw volk is mijn volk, en uw God mijn God.
Waar gij zult sterven, zal ik sterven, en aldaar zal ik begraven worden; alzo doe mij de HEERE en alzo doe Hij daartoe, zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u!
Als zij nu zag, dat zij vastelijk voorgenomen had met haar te gaan, zo hield zij op tot haar te spreken.

Links bij preek preek Ruth 1:14
Preek Ruth 1:16-17: Een hartelijke keus (belijdenis)
Preek Psalm 13: Hoe lang, HEERE?
Lees meer:
– Kanttekeningen Ruth 1