Saul als koning aangewezen – 1 Samuël 9-10

Saul als koning aangewezen
Preek 1 Samuël 9-10: Doch Samuel riep het volk te zamen tot den HEERE, te Mizpa. En hij zeide tot de kinderen Israëls: Alzo heeft de HEERE, de God Israëls, gesproken. Maar gijlieden hebt heden uw God verworpen.

LEESPREEK