Simson en stadspoort Gaza (Richteren 16)

Simson en stadspoort Gaza
Preek Richteren 16: Maar Simson lag tot middernacht toe; toen stond hij op ter middernacht, en hij greep de deuren der stadspoort (Gaza) met de beide posten, en nam ze weg met den grendelboom, en leide ze op zijn schouderen, en droeg ze opwaarts op de hoogte des bergs, die in het gezicht van Hebron is.

Onderdeel van serie preken over Simson

Thema preek Richteren 16: Simson en stadspoort Gaza

Simson in Gaza
1. gevallen
2. gevangen
3. gezegevierd

PDFAudio

Schriftgedeelte over Simson en stadspoort Gaza – Richteren 15:20-16:3
En hij richtte Israël, in de dagen der Filistijnen, twintig jaren.
Simson nu ging heen naar Gaza; en hij zag aldaar een vrouw, die een hoer was; en hij ging tot haar in.
Toen werd den Gazieten gezegd: Simson is hier ingekomen; zo gingen zij rondom, en leiden hem den ganse nacht lagen in de stadspoort (Gaza); doch zij hielden zich den ganse nacht stil, zeggende: Tot aan het morgenlicht, dan zullen wij hem doden.
Maar Simson lag tot middernacht toe; toen stond hij op ter middernacht, en hij greep de deuren der stadspoort (Gaza) met de beide posten, en nam ze weg met den grendelboom, en leide ze op zijn schouderen, en droeg ze opwaarts op de hoogte des bergs, die in het gezicht van Hebron is.
En het geschiedde daarna, dat hij een vrouw lief kreeg aan de beek Sorek, welker naam was Delíla.
Toen kwamen de vorsten der Filistijnen tot haar op en zeiden tot haar: Overreed hem, en zie waarin zijn grote kracht zij en waarmede wij hem zouden machtig worden, en hem binden om hem te plagen; zo zullen wij u geven, een iegelijk duizend en honderd zilverlingen.
Delíla dan zeide tot Simson: Verklaar mij toch, waarin uw grote kracht zij, en waarmede gij zoudt kunnen gebonden worden, dat men u plage.
En Simson zeide tot haar: Indien zij mij bonden met zeven verse zelen, die niet verdroogd zijn, zo zou ik zwak worden en wezen als een ander mens.
Toen brachten de vorsten der Filistijnen tot haar op zeven verse zelen, die niet verdroogd waren; en zij bond hem daarmede.

Links bij preek Simson en stadspoort Gaza (Richteren 16)
– Vrijstad, schuilplaats voor bloedwreker (Jozua 20)
– Honing uit dode leeuw (Richteren 14)
– Vossen en fakkels, dorst in Lechi (Richteren 15)
Lees meer:
– Kanttekeningen Richteren 16