Simson draagt deuren stadspoort Gaza naar Hebron
Preek Richteren 16: Maar Simson lag tot middernacht toe; toen stond hij op ter middernacht, en hij greep de deuren der stadspoort (Gaza) met de beide posten, en nam ze weg met den grendelboom, en leide ze op zijn schouderen, en droeg ze opwaarts op de hoogte des bergs, die in het gezicht van Hebron is.

Thema preek Richteren 16: Simson en stadspoort Gaza

Simson in Gaza
1. gevallen
2. gevangen
3. gezegevierd

PDF LEESPREEK
AUDIO

Schriftgedeelte over Simson en stadspoort Gaza – Richteren 15:20-16:3
En hij richtte Israel, in de dagen der Filistijnen, twintig jaren.
Simson nu ging heen naar Gaza; en hij zag aldaar een vrouw, die een hoer was; en hij ging tot haar in.
Toen werd den Gazieten gezegd: Simson is hier ingekomen; zo gingen zij rondom, en leiden hem den ganse nacht lagen in de stadspoort (Gaza); doch zij hielden zich den ganse nacht stil, zeggende: Tot aan het morgenlicht, dan zullen wij hem doden.
Maar Simson lag tot middernacht toe; toen stond hij op ter middernacht, en hij greep de deuren der stadspoort (Gaza) met de beide posten, en nam ze weg met den grendelboom, en leide ze op zijn schouderen, en droeg ze opwaarts op de hoogte des bergs, die in het gezicht van Hebron is.

Links bij preek Richteren 16: Simson en stadspoort Gaza
Preek: Simson, vossen en dorst Lechi (Richteren 15)
Preek: Delila, Simsons dood tempel Dagon (Richteren 16)
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Richteren 15-16

TERUG RICHTEREN

Ds. M. Karens over Simson en de stadpoort van Gaza:
Weg uit Gaza! Zo komt hij bij de stadspoort. Sterke grendels beletten de doortocht. In één ogenblik rukt Simson de zware deuren met de posten en dwarsbalken uit de grond. Hij laadt de loodzware koperen stadspoorten op zijn sterke schouders en loopt het mulle zandpad op naar Hebron. Hij draagt ze op een berg in het gebied van Juda, zodat de poorten vanuit Hebron te zien zijn. In het Hebreeuws staat er: op het hoofd van de berg, die in het gezicht van Hebron is. Het overwinningsteken legt Simson neer aan de voeten van het bange Juda! De bevende en verbaasde Filistijnen blijven achter. Hun Gaza is nu een open stad!

Poorten, heenwijzend naar de meerdere Simson In deze geschiedenis schittert Simson als een type van Christus. Er is één bijzonder groot verschil! De Heere Jezus kon zeggen: wie van u overtuigt Mij van zonden? Christus heeft geen ogenblik Zijn roeping vergeten. Bij Hem was het een erenaam: een Vriend van tollenaren en zondaren. Hij ging als de Gezalfde van de Vader vrijwillig in de drievoudige dood. Hij is ingegaan in het huis van de sterkgewapende om hem zijn vaten te ontroven. Daar lag Hij gebonden met banden van dood en graf. Achter een steen, een zegel en een soldatenwacht. De vijand juichte! Maar de meerdere Simson stond op tegen het aanbreken van de morgen. Hij brak de boeien en de poorten van de hel. Hij ging uit! Zó werd Christus de Overwinnaar over dood, hel en graf. Zó verwierf Hij het eeuwige leven voor een verloren zondaarsvolk.