HEERE heeft een twist met Zijn volk (Micha 6)

De HEERE heeft een twist met Zijn volk
Preek Micha 6: Hoort nu, wat de HEERE zegt: Maak u op, twist met de bergen, en laat de heuvelen uw stem horen.
Hoort, gij bergen ! den twist des HEEREN, mitsgaders gij sterke fondamenten der aarde ! want de HEERE heeft een twist met Zijn volk, en Hij zal Zich met Israël in recht begeven.

Thema preek Micha 6: HEERE heeft een twist met Zijn volk

1. Oproep en aanklacht (1-5)
2. Antwoord en eis (6-8)
3. Huiszoeking en verwijt (9-16)

Schriftgedeelte Micha 6: HEERE heeft een twist met Zijn volk
Hoort nu, wat de HEERE zegt: Maak u op, twist met de bergen, en laat de heuvelen uw stem horen.
Hoort, gij bergen ! den twist des HEEREN, mitsgaders gij sterke fondamenten der aarde ! want de HEERE heeft een twist met Zijn volk, en Hij zal Zich met Israel in recht begeven.
O Mijn volk ! wat heb Ik u gedaan, en waarmede heb Ik u vermoeid ? Betuig tegen Mij.
Immers heb Ik u uit Egypteland opgevoerd, en u uit het diensthuis verlost; en Ik heb voor uw aangezicht henen gezonden Mozes, Aaron en Mirjam.
Mijn volk ! gedenk toch wat Balak, de koning van Moab, beraadslaagde, en wat hem Bileam, de zoon van Beor, antwoordde; en wat geschied is van Sittim af tot Gilgal toe, opdat gij de gerechtigheden des HEEREN kent.
Waarmede zal ik den HEERE tegenkomen, en mij bukken voor den hogen God ? Zal ik Hem tegenkomen met brandofferen, met eenjarige kalveren ?
Zou de HEERE een welgevallen hebben aan duizenden van rammen, aan tien duizenden van oliebeken ? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de vrucht mijns buiks voor de zonde mijner ziel ?
Hij heeft u bekend gemaakt, o mens ! wat goed is; en wat eist de HEERE van u, dan recht te doen, en weldadigheid lief te hebben, en ootmoediglijk te wandelen met uw God ?
De stem des HEEREN roept tot de stad (want Uw Naam ziet het wezen): Hoort de roede, en wie ze besteld heeft !
Zijn er niet nog, in eens ieders goddelozen huis, schatten der goddeloosheid en een schaarse efa, dat te verfoeien is ?
Zou ik rein zijn, met een goddeloze weegschaal en met een zak van bedriegelijke weegstenen ?
Dewijl haar rijke lieden vol zijn van geweld, en haar inwoners leugen spreken, en haar tong bedriegelijk is in haar mond;
Zo zal Ik u ook krenken, u slaande, en verwoestende om uw zonden.
Gij zult eten, maar niet verzadigd worden, en uw nederdrukking zal in het midden van u zijn; en gij zult aangrijpen, maar niet wegbrengen, en wat gij zult wegbrengen, zal Ik aan het zwaard overgeven.
Gij zult zaaien, maar niet maaien; gij zult olijven treden, maar u met olie niet zalven, en most, maar geen wijn drinken.
Want de inzettingen van Omri worden onderhouden, en het ganse werk van het huis van Achab; en gij wandelt in derzelver raadslagen; opdat Ik u stelle tot verwoesting, en haar inwoners tot aanfluiting; alzo zult gij de smaadheid Mijns volks dragen.

Links bij preek over Micha 6: HEERE heeft een twist met Zijn volk
– Preek: Doorbreker zal optrekken (Micha 2) – advent
Preek: Micha, den Morastiet (Micha 1)
Preek: Belofte en dreiging (Micha 3-4)
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Micha 6