HEERE heeft een twist met Zijn volk – Micha 6 (audio)

De HEERE heeft een twist met Zijn volk
Preek Micha 6:2: Hoort, gij bergen ! den twist des HEEREN, mitsgaders gij sterke fondamenten der aarde ! want de HEERE heeft een twist met Zijn volk, en Hij zal Zich met Israël in recht begeven.