HEERE heeft een twist met Zijn volk – Micha 6

De HEERE heeft een twist met Zijn volk
Preek Micha 6: Hoort nu, wat de HEERE zegt: Maak u op, twist met de bergen, en laat de heuvelen uw stem horen. Hoort, gij bergen ! den twist des HEEREN, mitsgaders gij sterke fondamenten der aarde ! want de HEERE heeft een twist met Zijn volk, en Hij zal Zich met Israël in recht begeven.