Maanzieke jongen (Markus 9) – voorbereiding

Genezing maanzieke jongen
Preek Markus 9:24: En terstond de vader des kinds, roepende met tranen, zeide: Ik geloof, Heere! kom mijn ongelovigheid te hulp.

Thema voorbereidingspreek Markus 9: Wonder genezing maanzieke jongen

Een gebed om hulp in de nood.
1. De aanleiding tot gebed
2. De inhoud van gebed

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over Vader maanzieke knaap – Markus 9:1-29:
En als Hij bij de discipelen gekomen was, zag Hij een grote schare rondom hen, en enige Schriftgeleerden met hen twistende.
En terstond de gehele schare Hem ziende, werd verbaasd, en toelopende groetten zij Hem.
En Hij vraagde den Schriftgeleerden: Wat twist gij met dezen ?
En een uit de schare, antwoordende, zeide: Meester, ik heb mijn zoon (maanzieke jongen) tot U gebracht, die een stommen geest heeft.
En waar hij hem ook aangrijpt, zo scheurt hij hem, en schuimt, en knerst met zijn tanden, en verdort; en ik heb Uw discipelen gezegd dat zij hem zouden uitwerpen, en zij hebben niet gekund.
En Hij antwoordden hem, en zeide: O ongelovig geslacht, hoe lang zal Ik nog bij ulieden zijn, hoe lang zal Ik u nog verdragen? Brengt hem (maanzieke jongen) tot Mij.
En zij brachten denzelven tot Hem; en als hij Hem zag, scheurde hem terstond de geest; en hij vallende op de aarde, wentelde zich al schuimende.
En Hij vraagde zijn vader: Hoe langen tijd is het, dat hem dit overkomen is ? En hij zeide: Van zijn kindsheid af.
En menigmaal heeft hij hem (maanzieke jongen) ook in het vuur en in het water geworpen, om hem te verderven; maar zo Gij iets kunt, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen, en help ons.
En Jezus zeide tot hem: Zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk dengene, die gelooft.
En terstond de vader des kinds, roepende met tranen, zeide: Ik geloof, Heere! kom mijn ongelovigheid te hulp.
En Jezus ziende, dat de schare gezamenlijk toeliep, bestrafte den onreinen geest, zeggende tot hem: Gij stomme en dove geest ! Ik beveel u, ga uit van hem, en kom niet meer in hem (in maanzieke jongen).
En hij, roepende en hem zeer scheurende, ging uit; en het kind werd als dood, alzo dat velen zeiden, dat het gestorven was.
En Jezus, hem bij de hand grijpende, richtte hem op; en hij stond op.
En als Hij in huis gegaan was, vraagden Hem Zijn discipelen alleen: Waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen ?
En Hij zeide tot hen: Dit geslacht kan nergens door uitgaan, dan door bidden en vasten.

Links bij preek Markus 9: Wonder genezing maanzieke knaap
Preek Markus 5: Bloed vloeiende vrouw
Preek Markus 12: Penningen weduwe in schatkist
Lees meer:

– Kanttekeningen bij Markus 9