/ / Eerste verschijning discipelen: Vrede! (Lukas 24) – Pasen

Eerste verschijning discipelen: Vrede! (Lukas 24) – Pasen

Eerste verschijning discipelen: Vrede zij ulieden
Preek Lukas 24:36: En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus Zelf in het midden van hen, en zeide tot hen: Vrede zij ulieden!

Thema preek Lukas 24: Eerste verschijning discipelen: Vrede zij u!

De verschijning van de Heere Jezus aan de 10 discipelen.
1. Hun schrik
2. Zijn antwoord

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte Eerste verschijning discipelen: Vrede zij u! Lukas 24
En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus Zelf in het midden van hen, en zeide tot hen: Vrede zij ulieden !
En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden, dat zij een geest zagen.
En Hij zeide tot hen: Wat zijt gij ontroerd, en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten ?
Ziet Mijn handen en Mijn voeten; want Ik ben het Zelf; tast Mij aan, en ziet; want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet, dat Ik heb.
En als Hij dit zeide, toonde Hij hun de handen en de voeten.
En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden, en zich verwonderden, zeide Hij tot hen: Hebt gij hier iets om te eten ?
En zij gaven Hem een stuk van een gebraden vis, en van honigraten.
En Hij nam het, en at het voor hun ogen.
En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de Profeten, en Psalmen.
Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden.
En zeide tot hen: Alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derden dage.

Links bij preek Lukas 24: Eerste verschijning discipelen: Vrede zij u!
Andere preken voor Pasen:
Preek Mattheüs 28: Ik ben met ulieden al de dagen
Preek Johannes 11: Opwekking van Lazarus
Preek Johannes 21: Jezus aan zee Tiberias
Lees meer:
– Kanttekeningen Lukas 24

TERUG PASEN | LUKAS