Pasen

Diverse preken over de opstanding van de Heere Jezus Christus en Zijn verschijningen aan Zijn discipelen. Hij heeft Zich aan hen, nadat Hij geleden had, levend vertoond , met vele gewisse kentekenen, veertig dagen lang, zijnde van hen gezien, en sprekende van de dingen, die het Koninkrijk Gods aangaan (Handelingen 1:3).

——

| |

Jongeling van Naïn – Lukas 7 [PDF]

En het geschiedde op den volgenden dag, dat Hij ging naar een stad, genaamd Naïn, en met Hem gingen velen van Zijn discipelen en een grote schare. En als Hij de poort der stad genaakte, ziedaar, een dode werd uitgedragen

| |

Levend gemaakt en mede opgewekt – Efeze 2

Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden) en heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus.