/ / Verzoeking in woestijn (Lukas 4)

Verzoeking in woestijn (Lukas 4)

Verzoeking in de woestijn
Preek Lukas 4:1-13: En Jezus, vol des Heiligen Geestes, keerde wederom van de Jordaan, en werd door den Geest geleid in de woestijn. En werd veertig dagen verzocht van den duivel.

Thema preek Lukas 4: Verzoeking door duivel in woestijn

Hoe de duivel de Heere Jezus en ons probeert te verleiden tot zonde.
Bij elk van de drie verzoekingen kijken we steeds naar
1. het gevaar in de omstandigheden
2. de inhoud van de verzoeking
3. het antwoord van de Heere Jezus
En sluiten per onderdeel af met geestelijk lessen.

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over Verzoeking in de woestijnLukas 4:1-13:
En Jezus, vol des Heiligen Geestes, keerde wederom van de Jordaan, en werd door den Geest geleid in de woestijn;
En werd veertig dagen verzocht van den duivel; en at gans niet in die dagen, en als dezelve geëindigd waren, zo hongerde Hem ten laatste.

(Eerste verzoeking in woestijn) En de duivel zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg tot dezen steen, dat hij brood worde.
En Jezus antwoordde hem, zeggende: Er is geschreven, dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord Gods.

(Tweede verzoeking in woestijn) En als Hem de duivel geleid had op een hogen berg, toonde hij Hem al de koninkrijken der wereld, in een ogenblik tijds. En de duivel zeide tot Hem: Ik zal U al deze macht, en de heerlijkheid derzelver koninkrijken geven; want zij is mij overgegeven, en ik geef ze, wien ik ook wil;
Indien Gij dan mij zult aanbidden, zo zal het alles Uw zijn.
En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Ga weg van Mij, satan, want er is geschreven: Gij zult den Heere, uw God, aanbidden, en Hem alleen dienen.

(Derde verzoeking in woestijn) En hij leidde Hem naar Jeruzalem, en stelde Hem op de tinne des tempels, en zeide tot Hem: Indien Gij de Zoon Gods zijt, werp Uzelven van hier nederwaarts;
Want er is geschreven, dat Hij Zijn engelen van U bevelen zal, dat zij U bewaren zullen; En dat zij U op de handen nemen zullen, opdat Gij Uw voet niet te eniger tijd aan een steen stoot.
En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Er is gezegd: Gij zult den Heere, uw God, niet verzoeken. En als de duivel alle verzoeking voleindigd had, week hij van Hem voor een tijd.

Link bij preek Lukas 4: Drie verzoekingen door de duivel in de woestijn:
– Preek Lukas 5: De hemelse Dokter 
– Preek Markus 5: Bloed vloeiende vrouw
Lees meer:
– Kanttekeningen Lukas 4

TERUG LUKAS