Vol van zoete wijn (Handelingen 2)

Vol van zoete wijn
Preek Handelingen 2:5-13: En zij ontzetten zich allen, en werden twijfelmoedig, zeggende, de een tegen den ander: Wat wil toch dit zijn? En anderen, spottende, zeiden: Zij zijn vol zoeten wijns.

Thema preek Handelingen 2: Vol van zoete wijn

Twee soorten van reactie op spreken van de grote werken van God
1. Geraakt (vs. 5)
2. Geƫrgerd (vs. 13)

PDF LEESPREEK

Liturgie dienst
Psalm 118:12
Psalm 22:14
Lezen Handelingen 2:1-13
Psalm 45:2,3,4
Psalm 95:5
Psalm 25:4

Schriftgedeelte over Vol van zoete wijnHandelingen 2
En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van allen volken dergenen, die onder den hemel zijn.
En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen, en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken.
En zij ontzetten zich allen, en verwonderden zich, zeggende tot elkander: Ziet, zijn niet alle dezen, die daar spreken, Galileers ?
En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn ?
Parthers, en Meders, en Elamieten, en de inwoners zijn van Mesopotamie, en Judea, en Cappadocie, Pontus en Azie.
En Frygie, en Pamfylie, Egypte, en de delen van Libye, hetwelk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beiden Joden en Jodengenoten;
Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken.
En zij ontzetten zich allen, en werden twijfelmoedig, zeggende, de een tegen den ander: Wat wil toch dit zijn ?
En anderen, spottende, zeiden: Zij zijn vol zoeten wijns.

Links bij preek Handelingen 2:
Andere pinksterpreken:
Preek Jakobus 3 en Handelingen 2: Tongen als van vuur
Preek Handelingen 3: Genezing kreupele, preek Petrus
Preek Johannes 16: Heilige Geest overtuigt van zonde
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Handelingen 2

TERUG PINKSTEREN | HANDELINGEN