Romeinse hoofdman: Ik ben niet waardig · Lukas 7

Preek: Ik ben niet waardig
Lukas 7: Heere, neem de moeite niet; want ik ben niet waardig dat Gij onder mijn dak zoudt inkomen. Daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht om tot U te komen; maar zeg het met een woord, en mijn knecht zal genezen worden.

PDF LEESPREEK

YouTube player
Preek: Romeinse hoofdman – Ik ben niet waardig

THEMA: Romeinse hoofdman: Ik ben niet waardig

  1. Wat iets lijkt, maar wat er niet toe doet
  2. Wat niets lijkt, maar wat er zeker wel toe doet

SCHRIFTLEZING Lukas 7

1 Nadat Hij nu al Zijn woorden voleindigd had ten aanhoren des volks, ging Hij in te Kapérnaüm.
2 En een dienstknecht van een zekeren hoofdman over honderd, die hem zeer waard was, krank zijnde, lag op zijn sterven.
3 En van Jezus gehoord hebbende, zond hij tot Hem de ouderlingen der Joden, Hem biddende dat Hij wilde komen en zijn dienstknecht gezond maken.

4 Dezen nu tot Jezus gekomen zijnde, baden Hem ernstiglijk, zeggende: Hij is waardig dat Gij hem dat doet;
5 Want hij heeft ons volk lief, en heeft zelf ons de synagoge gebouwd.
6 En Jezus ging met hen. En als Hij nu niet ver van het huis was, zond de hoofdman over honderd tot Hem enige vrienden, en zeide tot Hem: Heere, neem de moeite niet; want ik ben niet waardig dat Gij onder mijn dak zoudt inkomen.

7 Daarom heb ik ook mijzelven niet waardig geacht om tot U te komen; maar zeg het met een woord, en mijn knecht zal genezen worden.
8 Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen gesteld, hebbende krijgsknechten onder mij; en ik zeg tot dezen: Ga, en hij gaat; en tot den anderen: Kom, en hij komt; en tot mijn dienstknecht: Doe dat, en hij doet het.

9 En Jezus dit horende, verwonderde Zich over hem; en Zich omkerende, zeide tot de schare die Hem volgde: Ik zeg ulieden: Ik heb zo groot geloof zelfs in Israël niet gevonden.
10 En die gezonden waren, wedergekeerd zijnde in het huis, vonden den kranke dienstknecht gezond.

FAQ

Wat zegt de Romeinse hoofdman tegen Jezus?

Ik heb mijzelf niet waardig geacht om tot U te komen; maar zeg het met een woord, en mijn knecht zal genezen worden (Lukas 7:7).

Wat is de betekenis van waardig?

Waardig betekent: Dat je het waard bent. Het kan ook betekenen: met respect.