Wedergeboren tot een levende hoop – 1 Petrus 1

Wedergeboren tot een levende hoop
Preek 1 Petrus 1:3: Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden.

LEESPREEK