Penning weduwe in schatkist (Markus 12) – dankdag

Penning weduwe in schatkist
Preek Markus 12:41-44: En er kwam een arme weduwe, die twee kleine penningen daarin wierp, hetwelk is een oort. En Jezus, Zijn discipelen tot Zich geroepen hebbende, zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat deze arme weduwe meer ingeworpen heeft, dan allen, die in de schatkist geworpen hebben.

Thema Markus 12: Penning weduwe in schatkist

Wat je op dankdag geeft, wordt:
1. Door mensen geteld
2. Door de Heere gewogen

PDF LEESPREEK (2016)

Schriftlezing over Penning weduwe in schatkist: Markus 12:
En Hij zeide tot hen in Zijn leer: Wacht u voor de Schriftgeleerden, die daar gaarne willen wandelen in lange klederen, en gegroet zijn op de markten;
En de voorgestoelten hebben in de synagogen, en de vooraanzittingen in de maaltijden;
Welke de huizen der weduwen opeten, en dat onder den schijn van lang te bidden. Dezen zullen zwaarder oordeel ontvangen.
En Jezus, gezeten zijnde tegenover de schatkist, zag, hoe de schare geld wierp in de schatkist; en vele rijken wierpen veel daarin.
En er kwam een arme weduwe, die twee kleine penningen daarin wierp, hetwelk is een oort.
En Jezus, Zijn discipelen tot Zich geroepen hebbende, zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat deze arme weduwe meer ingeworpen heeft, dan allen, die in de schatkist geworpen hebben.
Want zij allen hebben van hun overvloed daarin geworpen; maar deze heeft van haar gebrek, al wat zij had, daarin geworpen, haar gansen leeftocht.

En als Hij uit den tempel ging, zeide een van Zijn discipelen tot Hem: Meester, zie, hoedanige stenen, en hoedanige gebouwen !
En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Ziet gij deze grote gebouwen ? Er zal niet een steen op den anderen steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden.

Links bij preek Markus 12: Penning weduwe in schatkist
Preek: Lokken en voeren in de woestijn (Hosea 2)
Preek: Wees niet bezorgd voor uw leven (Lukas 12)
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Lukas 12

TERUG DANKDAG | MARKUS

preek markus 12 weduwe penning schatkist