Weduwe Zarfath, olie fles (1 Koningen 17)

De profeet Elia bij de weduwe in Zarfath en olie in haar fles
Preek 1 Koningen 17:8-16: Want zo zegt de HEERE, de God Israels: Het meel van de kruik zal niet verteerd worden, en de olie der fles zal niet ontbreken, tot op den dag, dat de HEERE regen op den aardbodem geven zal.

Thema preek 1 Koningen 17: Elia, weduwe Zarfath, olie fles

Preek van een doordeweekse avond in een week van voorbereiding voor de bediening van het Heilige Avondmaal.
1. Een nieuwe opdracht (8-9)
2. Een pijnlijke vraag (10-12)
3. Een heerlijke belofte (13-14)
4. Een rijke vervulling (15-16)

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte Elia, weduwe Zarfath, olie fles1 Koningen 17:8-16:
Toen geschiedde het woord des HEEREN tot hem, zeggende:
Maak u op, ga heen naar Zarfath, dat bij Sidon is, en woon aldaar; zie, Ik heb daar een weduwvrouw geboden, dat zij u onderhoude.
Toen maakte hij zich op, en ging naar Zarfath. Als hij nu aan de poort der stad kwam, ziet, zo was daar een weduwvrouw, hout lezende; en hij riep tot haar, en zeide: Haal mij toch een weinig waters in dit vat, dat ik drinke.
Toen zij nu heenging om te halen, zo riep hij tot haar, en zeide: Haal mij toch ook een bete broods in uw hand.

Maar zij zeide: Zo waarachtig als de HEERE, uw God, leeft, indien ik een koek heb, dan alleen een hand vol meels in de kruik, en een weinig olie in de fles ! En zie ik heb een paar houten gelezen, en ik ga heen, en zal het voor mij en voor mijn zoon bereiden, dat wij het eten, en sterven.
En Elia zeide tot haar: Vrees niet, ga heen, doe naar uw woord; maar maak mij vooreerst een kleinen koek daarvan, en breng mij dien hier uit; doch voor u en uw zoon zult gij daarna wat maken.

Want zo zegt de HEERE, de God Israels: Het meel van de kruik zal niet verteerd worden, en de olie der fles zal niet ontbreken, tot op den dag, dat de HEERE regen op den aardbodem geven zal. En zij ging heen, en deed naar het woord van Elia; zo at zij, en hij, en haar huis, vele dagen.
Het meel van de kruik werd niet verteerd, en de olie van de fles ontbrak niet, naar het woord des HEEREN, dat Hij gesproken had door den dienst van Elia.

Links bij preek 1 Koningen 17: Elia bij weduwe Zarfath
Preek: Zoon weduwe Zarfath sterft (1 Koningen 17)
Preek: Elia ontmoet Obadja en Achab (1 Koningen 18)
Lees meer:
– Kanttekeningen bij 1 Koningen 17

TERUG 1 KONINGEN