Wijzen uit het Oosten – Mattheüs 2 – kerst

De wijzen uit het Oosten

Preek Mattheus 2:1-12: Ziet, enige wijzen uit het Oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? Want wij hebben gezien Zijn ster in het Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden.

LEESPREEK

Bijbelgedeelte over Wijzen uit het oosten – Mattheus 2

De komst van de wijzen uit het Oosten

1 Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judéa, in de dagen van den koning Herodes, zie, enige wijzen uit het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen,
2 Zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? Want wij hebben gezien Zijn ster in het oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden.

3 De koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd, en geheel Jeruzalem met hem;
4 En bijeen vergaderd hebbende al de overpriesters en Schriftgeleerden des volks, vraagde van hen waar de Christus zou geboren worden.
5 En zij zeiden tot hem: Te Bethlehem, in Judéa gelegen; want alzo is geschreven door den profeet:
6 En gij Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda; want uit u zal de Leidsman voortkomen, Die Mijn volk Israël weiden zal.

De reactie van Herodes

7 Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen, en vernam naarstiglijk van hen den tijd wanneer de ster verschenen was;
8 En hen naar Bethlehem zendende, zeide: Reist heen en onderzoekt naarstiglijk naar dat Kindeken, en als gij Het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook kome en Datzelve aanbidde.
9 En zij, den koning gehoord hebbende, zijn heen gereisd; en zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het Kindeken was.
10 Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde.

Het Licht der wereld

11 En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het Kindeken met Maria, Zijn moeder, en nedervallende hebben zij Hetzelve aangebeden. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij Hem geschenken: goud en wierook en mirre.
12 En door Goddelijke openbaring vermaand zijnde in den droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een anderen weg weder naar hun land.

Fragment preek over Wijzen uit het Oosten – uit Mattheus 2

Het is een moeilijke en donkere tijd. De wrede koning Herodes is de baas in Israël.
Maar, zo schrijft Mattheus: Ziet! Let op! Er gebeurt iets heel bijzonders.
Jazeker, de Heere Jezus is geboren in Bethlehem, maar: Ziet, enige wijzen uit het Oosten zijn te Jeruzalem(!) aangekomen. We kijken nu naar de stad Jeruzalem. Enige wijzen uit het Oosten zijn in Jeruzalem aangekomen.

Wijzen, dat zijn grote en machtige mannen, mannen van heel veel invloed. Maar dat woordje ‘wijzen’ heeft ook de betekenis van: magiërs. Dat zijn mensen die met magische dingen werken.
Zij, die wijzen uit het Oosten, houden zich bezig met het kijken naar de sterren. Nee, niet gewoon voor de aardigheid, niet als hobby, maar met de bedoeling om uit de stand van de sterren aan de hemel iets te kunnen zeggen over het leven van nu en over de toekomst.
Het zijn een soort waarzeggers, een soort tovenaars.

Later in het Nieuwe Testament horen we nog twee keer over zulke ‘magiërs’. We lezen over Simon, de tovenaar, de magiër in Handelingen 8. En we lezen over Elymas, de tovenaar, de magiër in Handelingen 13.
Maar, dat zijn dingen die de Heere heel nadrukkelijk verboden heeft. De Bijbel veroordeelt heel nadrukkelijk het lezen van wat in de sterren geschreven zou staan. De Bijbel veroordeelt heel nadrukkelijk het je bezighouden met de betekenis van sterrenbeelden, het lezen van je horoscoop. Dit zijn dus zondige mensen!

Toch zijn ze ook wijs, want ze zijn op de een of andere manier wel op de hoogte gekomen van de geboorte van de Koning der Joden. Ze hebben Zijn ster zien opgaan in het Oosten, en ze zijn Hem gaan zoeken. Ze zijn op reis gegaan. Die ene ster, die ze daar hebben gezien, die ze toen hebben zien opgaan, heeft hun leven veranderd.

En als ze in Jeruzalem komen, dan gaan ze vragen. Ze vragen informatie: ‘Waar is Hij, de geboren Koning der Joden?’ En het meest wijze wat ze doen is: Als ze de Heere gevonden hebben, dan vallen ze voor
Hem neer en aanbidden Hem.