Immanuël, maagd zwanger (Jesaja 7) – advent

Preek: Immanuël
Tekst Jesaja 7:14: Toen zeide hij: Hoort gijlieden nu, gij, huis van David! is het ulieden te weinig, dat gij de mensen moede maakt, dat gij ook mijn God moede maakt? Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam Immanuël heten.

Thema preek Jesaja 7: Immanuël, maagd zal zwanger worden

Het teken van Immanuël
1. Voor een goddeloos volk
2. Voor een benauwd volk

DOWNLOAD PDF

Schriftgedeelte over Immanuël, maagd zal zwanger worden: Jesaja 7
Het geschiedde nu in de dagen van Achaz, den zoon van Jotham, den zoon van Uzzia, den koning van Juda, dat Rezin, de koning van Syrie, en Pekah, de zoon van Remalia, de koning van Israel, optoog naar Jeruzalem, ten oorlog tegen haar; maar hij vermocht met strijden niet tegen haar.
Als men den huize Davids boodschapte, zeggende: De Syriers rusten op Efraim, zo bewoog zich zijn hart en het hart zijns volks, gelijk de bomen des wouds bewogen worden van den wind.

En de HEERE zeide tot Jesaja: Ga nu uit, Achaz tegemoet, gij en uw zoon, Schear-jaschub, aan het einde van den watergang des oppersten vijvers, aan den hogen weg van het veld des vollers;
En zeg tot hem: Wacht u, en zijt gerust, vrees niet, en uw hart worde niet week, vanwege die twee staarten dezer rokende vuurbranden; vanwege de ontsteking des toorns van Rezin en der Syriers, en van den zoon van Remalia (…).

En de HEERE voer voort te spreken tot Achaz, zeggende:
Eis u een teken van den HEERE, uw God; eis beneden in de diepte, of eis boven uit de hoogte.
Doch Achaz zeide: Ik zal het niet eisen, en ik zal den HEERE niet verzoeken.
Toen zeide hij: Hoort gijlieden nu, gij, huis van David ! is het ulieden te weinig, dat gij de mensen moede maakt, dat gij ook mijn God moede maakt?
Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUEL heten.

Links bij preek Immanuël, maagd zal zwanger worden (Jesaja 7):
Preek: Maar bij U is vergeving (Psalm 130)
Preek: Want een Kind is ons geboren (Jesaja 9)
De wolf zal met het lam verkeren · Jesaja 11
Meer lezen:
Kanttekeningen bij Jesaja 7