Preek Zondag 52: Laatste bede Onze Vader

Preek Zondag 52:

De laatste bede van het Onze Vader
1. De laatste vraag
2. De laatste reden
3. De laatste hoop

PDF LEESPREEK

Liturgie dienst:
Psalm 125:1,2
Avondzang:7
Lezen 1 Petrus 5
Gebed des Heeren:1,7,8,9
Psalm 89:8
Gebed des Heeren:10

Tekst Catechismus Heidelberg Zondag 52
Vraag 127. Welke is de 6e bede?

Antwoord. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Dat is: Dewijl wij van onszelf zo zwak zijn, dat wij niet een ogenblik zouden kunnen bestaan, en daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, niet ophouden ons aan te vechten; zo wil ons toch behouden en sterken door de kracht Uws Heiligen Geestes, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat wij eindelijk ten enenmale de overhand behouden.

Vraag 128, Zondag 52. Hoe besluit u uw gebed?
Antwoord. Want Uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.
Dat is: Zulks alles bidden wij van U, daarom, dat U, als onze Koning en aller dingen machtig, ons alles goeds te geven de wil en het vermogen hebt, en dat alles, opdat daardoor niet wij, maar Uw heilige Naam eeuwiglijk geprezen worde.

Vraag 129. Zondag 52. Wat beduidt het woordje: Amen?
Antwoord. Amen wil zeggen: Het zal waar en zeker zijn.
Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord, dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van Hem begeer.

Schriftlezing 1 Petrus 5
De ouderlingen, die onder u zijn, vermaan ik, die een medeouderling, en getuige des lijdens van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid, die geopenbaard zal worden:
Weidt de kudde Gods, die onder u is, hebbende opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk; noch om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed;
Noch als heerschappij voerende over het erfdeel des Heeren maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde.
En als de overste Herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen.
Desgelijks gij jongen, zijt den ouden onderdanig; en zijt allen elkander onderdanig; zijt met de ootmoedigheid bekleed; want God wederstaat de hovaardigen, maar de nederigen geeft Hij genade.
Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd.
Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.
Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden;
Denwelken wederstaat, vast zijnde in het geloof, wetende, dat hetzelfde lijden aan uw broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt.
De God nu aller genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijds zullen geleden hebben, Dezelve volmake, bevestige, versterke, en fondere ulieden.
Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.
Door Silvanus, die u een getrouw broeder is, zo ik acht, heb ik met weinige woorden geschreven, vermanende en betuigende, dat deze is de waarachtige genade Gods, in welke gij staat.
U groet de medeuitverkorene Gemeente, die in Babylon is, en Markus, mijn zoon.
Groet elkander met een kus der liefde. Vrede zij u allen, die in Christus Jezus zijt. Amen.

Links bij preek Zondag 52 Heidelbergse Catechismus
– Preek catechismus zondag 51
– Preek catechismus zondag 1
Externe links
– Catechismus in gewone taal: zondag 52

TERUG CATECHISMUS