Zonen en dochters zullen profeteren · Handelingen 2

Preek: Zonen en dochters zullen profeteren
Handelingen 2:17-18: En het zal zijn in de laatste dagen (zegt God), Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen.
En ook op Mijn dienstknechten en op Mijn dienstmaagden zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten, en zij zullen profeteren.

PDF · Audio

YouTube player

Thema preek Handelingen 2:17-18: Zonen en dochters zullen profeteren

Vervulde profetie laatste dagen
1. Tijd wanneer
2. Maat waarin
3. Spiegel die ons voorhoudt

Bijbelgedeelte bij Zonen en dochters zullen profeteren – Handelingen 2:14-21
14 Maar Petrus staande met de elve, verhief zijn stem en sprak tot hen: Gij Joodse mannen, en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend, en laat mijn woorden tot uw oren ingaan.
15 Want dezen zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt; want het is eerst de derde ure van den dag.
16 Maar dit is het wat gesproken is door den profeet Joël:
17 En het zal zijn in de laatste dagen (zegt God), Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen.
18 En ook op Mijn dienstknechten en op Mijn dienstmaagden zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten, en zij zullen profeteren.
19 En Ik zal wonderen geven in den hemel boven, en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp.
20 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heeren komt.
21 En het zal zijn dat een iegelijk die den Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden.

Links bij preek Zonen en dochters zullen profeteren (Handelingen 2:17-18)
– Preek Numeri 11: Eldad en Medad profeteren
– Preek Johannes 16: Heilige Geest verheerlijkt Christus
– Preek Handelingen 2 | Jakobus 3: Sprekende tongen
– Preek: Mijn raad zal bestaan (Jesaja 46) – intrede
Lees meer:
– Kanttekeningen Handelingen 2