Arm geworden – 2 Korinthe 8 – kerst

Arm geworden, daar Hij rijk was
Preek 2 Korinthe 8:9: Want gij weet de genade van onzen Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk worden.

LEESPREEK