Discipel zijn van Jezus (Lukas 14) – belijdenis

Alles verlaten en Jezus volgen
Preek Lukas 14:33: Alzo dan een iegelijk van u, die niet verlaat alles, wat hij heeft, die kan Mijn discipel niet zijn.

Thema preek Lukas 14: Discipel zijn van Jezus Christus

1. Wie Jezus is
2. Wat Jezus vraagt

Schriftgedeelte over Discipel zijn van Jezus – Lukas 14:25-35:
En vele scharen gingen met Hem; en Hij, Zich omkerende, zeide tot hen:
Indien iemand tot Mij komt en niet haat zijn vader, en moeder, en vrouw, en kinderen, en broeders, en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn.
En wie zijn kruis niet draagt, en Mij navolgt, die kan Mijn discipel niet zijn.
Want wie van u, willende een toren bouwen, zit niet eerst neder, en overrekent de kosten, of hij ook heeft, hetgeen tot volmaking nodig is?
Opdat niet misschien, als hij het fondament gelegd heeft, en niet kan voleindigen, allen, die het zien, hem beginnen te bespotten.
Zeggende: Deze mens heeft begonnen te bouwen, en heeft niet kunnen voleindigen.

Of wat koning, gaande naar den krijg, om tegen een anderen koning te slaan, zit niet eerst neder, en beraadslaagt, of hij machtig is met tien duizend te ontmoeten dengene, die met twintig duizend tegen hem komt?
Anderszins zendt hij gezanten uit, terwijl degene nog verre is, en begeert, hetgeen tot vrede dient.
Alzo dan een iegelijk van u, die niet verlaat alles, wat hij heeft, die kan Mijn discipel niet zijn.
Het zout is goed; maar indien het zout smakeloos geworden is, waarmede zal het smakelijk gemaakt worden?
Het is noch tot het land, noch tot den mesthoop bekwaam; men werpt het weg. Wie oren heeft, om te horen, die hore.

Links bij preek Lukas 14: Discipel zijn van Jezus (belijdenis)
– Preek Lukas 15: Gelijkenis verloren penning
– Preek Lukas 15: Gelijkenis verloren zoon (1)
Treden op pad Uw geboden · Psalm 119 · belijdenis
Preek: Ruth, Uw God is mijn God (Ruth 1) – belijdenis
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Lukas 14