Suizen zachte stilte (1 Koningen 19) – avondmaal

Suizen zachte stilte bij berg Horeb
Preek 1 Koningen 19:11-13: En na de aardbeving een vuur; de HEERE was ook in het vuur niet; en na het vuur het suizen van een zachte stilte.
En het geschiedde, als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel, en uitging, en stond in den ingang der spelonk. En ziet, een stem kwam tot hem, die zeide: Wat maakt gij hier, Elia?

Thema avondmaalspreek 1 Koningen 19 – Suizen zachte stilte

Elia bij de berg Horeb

Schriftgedeelte over Suizen zachte Horeb – 1 Koningen 19:9-13:
En hij kwam aldaar in een spelonk, en vernachtte aldaar; en ziet, het woord des HEEREN geschiedde tot hem, en zeide tot hem: Wat maakt gij hier, Elia ?
En hij zeide: Ik heb zeer geijverd voor den HEERE, den God der heirscharen; want de kinderen Israels hebben Uw verbond verlaten, Uw altaren afgebroken en Uw profeten met het zwaard gedood; en ik alleen ben overgebleven, en zij zoeken mijn ziel, om die weg te nemen.
En Hij zeide: Ga uit, en sta op dezen berg, voor het aangezicht des HEEREN. En ziet, de HEERE ging voorbij, en een grote en sterke wind, scheurende de bergen, en brekende de steenrotsen, voor den HEERE henen; doch de HEERE was in den wind niet; en na dezen wind een aardbeving; de HEERE was ook in de aardbeving niet;
En na de aardbeving een vuur; de HEERE was ook in het vuur niet; en na het vuur het suizen van een zachte stilte.
En het geschiedde, als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel, en uitging, en stond in den ingang der spelonk. En ziet, een stem kwam tot hem, die zeide: Wat maakt gij hier, Elia ?

Links bij preek 1 Koningen 19 (10) – Suizen zachte stilte
Preek: Roeping Elisa (1 Koningen 19) – nabetrachting
Preek: Wijngaard van Naboth (1 Koningen 21)
Lees meer:
– Kanttekeningen bij 1 Koningen 19

TERUG 1 KONINGEN