Evangelie, niet naar de mens (Galaten 1)

Het Evangelie is niet naar de mens
Preek Galaten 1:11-24: Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb ook hetzelve niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus.

Thema preek Galaten 1: Evangelie, niet naar de mens (3)

De herkomst van het Evangelie van vrije genade dat Paulus preekt.
Hij heeft het:
1. Niet van onderwijs of opleiding
2. Niet van broeders
3. Maar van Jezus Christus

Schriftgedeelte over Evangelie is niet naar de mens Galaten 1:11-24:
Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is, niet is naar de mens.
Want ik heb ook hetzelve niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus.
Want gij hebt mijn omgang gehoord, die eertijds in het Jodendom was, dat ik uitnemend zeer de Gemeente Gods vervolgde, en dezelve verwoestte;
En dat ik in het Jodendom toenam boven velen van mijn ouderdom in mijn geslacht, zijnde overvloedig ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen.
Maar wanneer het Gode behaagd heeft, Die mij van mijner moeders lijf aan afgezonderd heeft, en geroepen door Zijn genade, Zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Denzelven door het Evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te rade gegaan met vlees en bloed;
En ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem, tot degenen, die voor mij apostelen waren; maar ik ging henen naar Arabie, en keerde wederom naar Damaskus.

Daarna kwam ik na drie jaren weder te Jeruzalem om Petrus te bezoeken, en ik bleef bij hem vijftien dagen.
En zag geen ander van de apostelen, dan Jakobus, den broeder des Heeren.
Hetgeen nu ik u schrijf, ziet, ik getuig voor God, dat ik niet lieg !
Daarna ben ik gekomen in de gewesten van Syrie en van Cilicie.
En ik was van aangezicht onbekend aan de Gemeenten in Judea, die in Christus zijn. Maar zij hadden alleenlijk gehoord, dat men zeide: Degene, die ons eertijds vervolgde, verkondigt nu het geloof, hetwelk hij eertijds verwoestte.
En zij verheerlijkten God in mij.

Links bij Galaten 1: Evangelie, niet naar de mens (3)
Preek Galaten 2: Confrontatie Paulus-Petrus (4)
Preek Galaten 2: Gestorven aan de wet (5)
Lees meer:
– Kanttekeningen Statenvertaling bij Galaten 1