Verloren zoon (Lukas 15)

Gelijkenis van de verloren zoon
Preek Lukas 15:11-19: En tot zichzelven gekomen zijnde, zeide hij: Hoe vele huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van honger!
Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u; 19. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden; maak mij als een van uw huurlingen.

Thema preek Lukas 15: Gelijkenis verloren zoon (deel 1)

De gelijkenis van de vader en zijn twee zoons
1. De jongste zoon 
2. De vader  

Vervolg preek: preek Lukas 15: Gelijkenis verloren zoon (2)

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over Gelijkenis verloren zoon – Lukas 15:1-19:
En Hij zeide: Een zeker mens had twee zonen.
En de jongste van hen zeide tot den vader: Vader, geef mij het deel des goeds, dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed.
En niet vele dagen daarna, de jongste zoon, alles bijeenvergaderd hebbende, is weggereisd in een ver gelegen land, en heeft aldaar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk.
En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelve land, en hij begon gebrek te lijden.

En hij ging heen, en voegde zich bij een van de burgers deszelven lands; en die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden.
En hij begeerde zijn buik te vullen met den draf, dien de zwijnen aten; en niemand gaf hem dien.
En tot zichzelven gekomen zijnde, zeide hij: Hoe vele huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van honger!
Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u; En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden; maak mij als een van uw huurlingen.

Links bij preek Lukas 15: Gelijkenis verloren zoon (1)
– Preek Lukas 15: Gelijkenis verloren zoon (2)
Preek Lukas 18: Weduwe en onrechtvaardige rechter
Preek: Discipel zijn van Jezus (Lukas 14) – belijdenis
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Lukas 15