Reformatie in Mizpa (1 Samuël 7)

Reformatie in Mizpa
Preek 1 Samuël 7: En zij werden vergaderd te Mizpa, en zij schepten water, en goten het uit voor het aangezicht des HEEREN; en zij vastten te dien dage, en zeiden aldaar: Wij hebben tegen den HEERE gezondigd. Alzo richtte Samuel de kinderen Israëls te Mizpa?

Thema preek 1 Samuël 7: Reformatie in Mizpa

Reformatie in Mizpa of een 7-voudige raad aan het begin van een nieuw kerkelijk seizoen
1. Doe de vreemde goden weg
2. Doe belijdenis van uw zonden
3. Roep tot de Heere
4. Richt uw oog op het lam
5. Verwacht het van de Heere alleen
6. Vergeet de daden van de Heere niet
7. Wees trouw in alles

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over Reformatie in Mizpa – 1 Samuël 7:
Toen kwamen de mannen van Kirjath-jearim, en haalden de ark des HEEREN op, en zij brachten ze in het huis van Abinadab, op den heuvel; en zij heiligden zijn zoon Eleazar, dat hij de ark des HEEREN bewaarde.
En het geschiedde, van dien dag af, dat de ark des Heeren te Kirjath-jearim bleef, en de dagen werden twintig jaren; en het ganse huis van Israel klaagde den HEERE achterna.

Toen sprak Samuel tot het ganse huis van Israel, zeggende: Indien gijlieden u met uw ganse hart tot den HEERE bekeert, zo doet de vreemde goden uit het midden van u weg, ook de Astharoths; en richt uw hart tot den HEERE, en dient Hem alleen, zo zal Hij u uit de hand der Filistijnen rukken.
De kinderen Israels nu deden de Baals en de Astharoths weg, en zij dienden den HEERE alleen. Verder zeide Samuel: Vergadert het ganse Israel naar Mizpa, en ik zal den HEERE voor u bidden.

En zij werden vergaderd te Mizpa, en zij schepten water, en goten het uit voor het aangezicht des HEEREN; en zij vastten te dien dage, en zeiden aldaar: Wij hebben tegen den HEERE gezondigd. Alzo richtte Samuel de kinderen Israels te Mizpa. Toen de Filistijnen hoorden, dat de kinderen Israels zich vergaderd hadden te Mizpa, zo kwamen de oversten der Filistijnen op tegen Israel. Als de kinderen Israels dat hoorden, zo vreesden zij voor het aangezicht der Filistijnen.

En de kinderen Israels zeiden tot Samuel: Zwijg niet van onzentwege, dat gij niet zoudt roepen tot den HEERE, onzen God, opdat Hij ons verlosse uit de hand der Filistijnen. Toen nam Samuel een melklam, en hij offerde het geheel den HEERE ten brandoffer; en Samuel riep tot den HEERE voor Israel; en de HEERE verhoorde hem.
En het geschiedde, toen Samuel dat brandoffer offerde, zo kwamen de Filistijnen aan ten strijde tegen Israel; en de HEERE donderde te dien dage met een groten donder over de Filistijnen, en Hij verschrikte hen, zodat zij verslagen werden voor het aangezicht van Israel.

Links bij preek over 1 Samuël 7: Reformatie in Mizpa
Preek: Ark en koeien naar Beth Semes (1 Samuël 5-6)
Preek: Koning gevraagd (1 Samuël 8)
Andere preken opening winterwerk:
Preek Psalm 78: Kinderen opvoeden
Preek Mattheüs 7: Bidden, zoeken, kloppen
Meer lezen:
– Kanttekeningen 1 Samuel 7