Geest en bruid zeggen: Kom! (Openbaring 22) – oudejaarsavond

Geest en bruid zeggen: Kom!
Preek Openbaring 22:17: En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom ! En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet.
Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!

Thema preek Openbaring 22: De Geest en de bruid zeggen: Kom!

Het verlangen van de Geest en de Bruid
1. De Geest en de bruid roepen om de komst van Christus
2. De Geest en de bruid kloppen op het hart van zondaars

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over over Geest en bruid zeggen Kom: Openbaring 22
En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden der profetie dezes boeks niet; want de tijd is nabij. Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doe; en die vuil is, dat hij nog vuil worde; en die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worde; en die heilig is, dat hij nog geheiligd worde.
En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn.
Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste.
Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.

Maar buiten zullen zijn de honden, en de tovenaars, en de hoereerders, en de doodslagers, en de afgodendienaars, en een iegelijk, die de leugen liefheeft, en doet. Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen in de Gemeenten. Ik ben de Wortel en het geslacht Davids, de blinkende Morgenster.

En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom ! En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet.
Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie dezes boeks hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn.

En indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is. Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus !
De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.

Links oudejaarspreek Openbaring 22: De Geest en de bruid zeggen: Kom!
Hemel zal als rook verdwijnen (Jesaja 51)
Witte troon en doden klein en groot (Openbaring 20)
Lees meer:
– Kanttekeningen Statenvertaling bij Openbaring 22

TERUG OUDJAAR