Gelijkenis van de Zaaier (Mattheüs 13)

De gelijkenis van de zaaier
Preek Mattheüs 13: Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene, die het Woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de een honderd-, de ander zestig-, en de ander dertigvoud.

Thema preek Mattheüs 13: Gelijkenis van de Zaaier

Waar viel zaad Woord in uw hart?
1. Bij de weg?
2. Op steenachtige grond?
3. Onder de doornen?
4. In de goede aarde?

DOWNLOAD PDF

Schriftgedeelte over Gelijkenis van de zaaier – Mattheüs 13:19-23:
Als iemand dat Woord des Koninkrijks hoort, en niet verstaat, zo komt de boze, en rukt weg, hetgeen in zijn hart gezaaid was; deze is degene, die bij den weg bezaaid is.
Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene, die het Woord hoort, en dat terstond met vreugde ontvangt; doch hij heeft geen wortel in zichzelven, maar is voor een tijd; en als verdrukking of vervolging komt, om des Woords wil, zo wordt hij terstond geergerd. En die in de doornen bezaaid is, deze is degene, die het Woord hoort; en de zorgvuldigheid dezer wereld, en de verleiding des rijkdoms verstikt het Woord, en het wordt onvruchtbaar. Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene, die het Woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de een honderd-, de ander zestig-, en de ander dertigvoud.

Links bij preek Mattheüs 13: Gelijkenis van de Zaaier
Preek Mattheüs 15: Kananese vrouw
Preek Mattheüs 19: Jezus en de rijke jongeman
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Mattheus 13

Charles H. Spurgeon over Zaaien:
Het zaad hebbende gekozen, zullen wij werk genoeg hebben, als wij
uitgaan om het met volle handen overal te zaaien , want elke dag en ieder
gezelschap brengt zijn gelegenheden. Zaai uw zaad in de morgenstond,
en trek uw hand des avonds niet af. Zaait aan alle wateren.
Doet als de zaaier in de gelijkenis, die niet de verkeerde zuinigheid heeft betracht van alleen maar te zaaien, waar, naar zijn mening goede aarde was, maar die, gevoelende, dat hij behalve voor het kiezen van den grond zijn oordeel nog voor andere zaken kon gebruiken, rechts en links het zaad
strooide terwijl hij over de weg ging, en zelfs aan de steenachtige en
met doornen begroeide grond geen handvol zaad heeft geweigerd. Gij, waarde medearbeiders, zult ten allen tijde en aan alle plaatsen genoeg te
doen hebben, als gij, beide met ijver en voorzichtigheid het levende woord
van den levenden Heere bekend maakt.
Evenwel, verstandige zaaiers ontdekken gunstige gelegenheden tot zaaien ,
en grijpen ze met blijdschap aan. Er zijn tijden, wanneer zaaien duidelijk
een verspillen zou zijn van het zaad, want de aarde zou het niet in zich
op kunnen nemen, zij is er niet in den geschikten toestand voor. Na eene
regenbui, of vóór dat de regenbui komt, of op zulk een’ tij d, als hij, die
de landbouwkunde heeft bestudeerd, goed acht, dan is het de tijd om aan
het werk te gaan . Terwijl wij dus immer voor God arbeiden, zij n er toch
tijden, wanneer het paarlen voor de zwijnen geworpen zou zijn om over
heilige dingen te spreken: en er zijn andere tijden, wanneer traagheid een
schandelijk verwaarlozen van gunstige gelegenheden zou zijn.
Wie traag is in de tijd van ploegen en zaaien, is in waarheid traag, want hij verspilt niet slechts de dag, maar het gehele jaar. Indien gij uitziet naar zielen, en de gunstige uren, en de ogenblikken van heilige vertedering gebruikt, dan zult gij niet hebben te klagen over de weinige ruimte, die u voor uw arbeid gegeven is. Zelfs al zoudt gij nooit geroepen worden tot “nat
maken”, of tot oogsten, is uw arbeid nog omvangrijk genoeg, als gij het
werk eens zaaiers doet.