Hoofdman over honderd (Lukas 23) – nabetrachting

De hoofdman over honderd
Preek Lukas 23:47-49: Als nu de hoofdman over honderd zag, wat er geschied was, verheerlijkte hij God, en zei: Waarlijk, deze Mens was rechtvaardig.

Thema preek Lukas 23: Hoofdman over honderd

Vijf soorten van mensen op Golgotha
1. Hoofdman honderd
2. Scharen
3. Joodse leiders
4. Zijn bekenden
5. Vrouwen die Hem gevolgd waren

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over Hoofdman over honderd – Lukas 23:44-49:
En het was omtrent de zesde ure, en er werd duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe.
En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel des tempels scheurde midden door.
En Jezus, roepende met grote stemme, zeide: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En als Hij dat gezegd had, gaf Hij den geest.
Als nu de hoofdman over honderd zag, wat er geschied was, verheerlijkte hij God, en zeide: Waarlijk, deze Mens was rechtvaardig.
En al de scharen, die samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen, die geschied waren, keerden wederom, slaande op hun borsten.
En al Zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen, die Hem te zamen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan.

En zie, een man, met name Jozef, zijnde een raadsheer, een goed en rechtvaardig man,
(Deze had niet mede bewilligd in hun raad en handel) van Arimathea, een stad der Joden, en die ook zelf het Koninkrijk Gods verwachtte;
Deze ging tot Pilatus, en begeerde het lichaam van Jezus.
En als hij hetzelve afgenomen had, wond hij dat in een fijn lijnwaad, en legde het in een graf, in een rots gehouwen, waarin nog nooit iemand gelegd was.
En het was de dag der voorbereiding, en de sabbat kwam aan.
En ook de vrouwen, die met Hem gekomen waren uit Galilea, volgden na en aanschouwden het graf, en hoe Zijn lichaam gelegd werd.
En wedergekeerd zijnde, bereidden zij specerijen en zalven; en op den sabbat rustten zij naar het gebod.

Links bij preek Lukas 23: Hoofdman over honderd op Golgotha
Preek 1 Petrus 4: Lijden als een christen
Preek Johannes 19: Stervende Zaligmaker en stervende moordenaar
Preek Markus 14: Het zwijgende Godslam
Preek Leviticus 1: Het plaatsvervangende brandoffer
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Lukas 23