Gescheurde voorhangsel (Lukas 23) – Avondmaal

Het voorhangsel gescheurd
Preek Lukas 23:45: En het voorhangsel des tempels scheurde midden door.

Thema preek Lukas 23: Teken van gescheurde voorhangsel

Het teken van het gescheurde voorhangsel.
1. Verboden toegang
2. Geopende toegang

Schriftlezing Lukas 23
(bediening Heilig Avondmaal)

En toen zij kwamen op de plaats, genaamd Hoofdschedel plaats, kruisigden zij Hem aldaar, en de kwaaddoeners, den een ter rechter zijde en den ander ter linker zijde.
En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen. En verdelende Zijn klederen, wierpen zij het lot.
En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten Hem, zeggende: Anderen heeft Hij verlost, dat Hij nu Zichzelven verlosse, zo Hij is de Christus, de Uitverkorene Gods.
En ook de krijgsknechten, tot Hem komende, bespotten Hem, en brachten Hem edik;
En zeiden: Indien gij de Koning der Joden zijt, zo verlos Uzelven.
En er was ook een opschrift boven Hem geschreven, met Griekse, en Romeinse en Hebreeuwse letters: DEZE IS DE KONING DER JODEN.
En een der kwaaddoeners, die gehangen waren, lasterde Hem, zeggende: Indien Gij de Christus zijt, verlos Uzelven en ons.
Maar de andere, antwoordende, bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt ?
En wij toch rechtvaardiglijk; want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben; maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan.
En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn.
En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn.
En het was omtrent de zesde ure, en er werd duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe.
En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel des tempels scheurde midden door.
En Jezus, roepende met grote stemme, zeide: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En als Hij dat gezegd had, gaf Hij den geest.

Citaat: Neem dan vandaag de zegelen van de eeuwige verlossing aan, neem uw eigen Christus aan met alles wat Hij is en bezit. Neem Hem in uw armen. Wat Ik ooit voor wie dan ook van Mijn heiligen heb geleden, gedaan of verworven, datzelfde heb Ik geleden, gedaan en verworven voor u.
(citaat John Flavel)

Links bij preek Lukas 23: Teken van gescheurde voorhangsel
Preek: Zeer begeerd ziften als tarwe (Lukas 22)
Preek Jesaja 53: Als lam ter slachting geleid
Preek Mattheüs 26: Instelling Heilig Avondmaal
Preek Mattheüs 27: Waarom hebt U Mij verlaten?
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Lukas 23