Ik ben met ulieden al de dagen (Mattheüs 28) – Pasen

Ik ben met ulieden al de dagen
Preek Mattheüs 28:20: En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.

Thema preek Mattheüs 28: Ik ben met ulieden al de dagen

Die belofte is
a. Opmerkelijk (en zie)
b. Wonderlijk (Ik ben met u)
c. Eindig (of oneindig) (al de dagen tot de voleindig wereld, amen)

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over Ik ben met ulieden al de dagen Mattheüs 28:16-20:
En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de Profeten, en Psalmen.
Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden.
En zeide tot hen: Alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derden dage.
En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem.
En gij zijt getuigen van deze dingen.
En ziet, Ik zend de belofte Mijns Vaders op u; maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte.
En Hij leidde hen buiten tot aan Bethanie, en Zijn handen opheffende, zegende Hij hen.
En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in den hemel.
En zij aanbaden Hem, en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap.
En zij waren allen tijd in den tempel, lovende en dankende God. Amen.

Links bij preek over Ik ben met ulieden al de dagen (Mattheüs 28)
Laat af en weet dat Ik God ben (Psalm 46) – zending
Morenland zal zich haasten (Psalm 68) – zending
Volken zullen U loven (Psalm 67) – intrede zending
Lees meer:
– Kanttekeningen Mattheus 28