Advent

Preek Advent: adventspreken gaan over de verwachting van de komende (en inmiddels gekomen) Messias, de Heere Jezus Christus.

—–

| |

Uit de diepten roep ik – Psalm 130

Een lied Hammaäloth. Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE!
Hoor naar mijn stem. Laat Uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo Gij, HEERE de ongerechtigheden gadeslaat, HEERE, wie zal bestaan?

| |

Lofzang van Maria – Lukas 1 – advent

Want grote dingen heeft aan mij gedaan Hij, Die machtig is, en heilig is Zijn Naam. En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen, die Hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm; Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten.