Hij zal kudde weiden gelijk herder (Jesaja 40) – advent

Hij zal Zijn kudde weiden gelijk een herder
Preek Jesaja 40:9-11: Hij zal Zijn kudde weiden gelijk een herder; Hij zal de lammeren in Zijn armen vergaderen, en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden.

Thema preek: Hij zal Zijn kudde weiden gelijk herder

De goede boodschap van het Evangelie.
Die boodschap is:
1. Vol van drang
2. Vol van majesteit
3. Vol van zorg

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over “Hij zal kudde weiden gelijk herder“:
Jeruzalem, en roept haar toe, dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des HEEREN dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden.
Een stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des HEEREN, maakt recht in de wildernis een baan voor onzen God! (…)

O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hogen berg; o Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet, zeg den steden van Juda: Zie hier is uw God!
Ziet, de Heere HEERE zal komen tegen den sterke, en Zijn arm zal heersen; ziet, Zijn loon is bij Hem, en Zijn arbeidsloon is voor Zijn aangezicht.
Hij zal Zijn kudde weiden gelijk een herder; Hij zal de lammeren in Zijn armen vergaderen, en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden.
Wie heeft de wateren met Zijn vuist gemeten, en van de hemelen met de span de maat genomen, en heeft met een drieling het stof der aarde begrepen, en de bergen gewogen in een waag, en de heuvelen in een weegschaal?

Wie heeft den Geest des HEEREN bestierd, en wie heeft Hem als Zijn raadsman onderwezen? Met wien heeft Hij raad gehouden, die Hem verstand zou geven, en Hem zou leren van het pad des rechts, en Hem wetenschap zou leren, en Hem zou bekend maken den weg des veelvoudigen verstands?
Ziet, de volken zijn geacht als een druppel van een emmer, en als een stofje van de weegschaal; ziet, Hij werpt de eilanden henen als dun stof!
En de Libanon is niet genoegzaam om te branden, en zijn gedierte is niet genoegzaam ten brandoffer.
Alle volken zijn als niets voor Hem; en zij worden bij Hem geacht minder dan niet, en ijdelheid.
Bij wien dan zult gij God vergelijken, of wat gelijkenis zult gij op Hem toepassen?

Links bij preek Jesaja 40: “Hij zal Zijn kudde weiden gelijk herder”:
De HEERE zal wachten, opdat Hij genadig zij (Jesaja 30)
Blinden leiden door weg (Jesaja 42)
Vertroosting Israëls (Jesaja 40 – Lukas 2) – advent
Die Man zal zijn als een verberging · Jesaja 32
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Jesaja 40