Lam neemt boek van Gods Raad (Openbaring 5) – oudjaar

Lam neemt boek van Gods Raad:
Preek Openbaring 5:7: En ik zag, en ziet, in het midden van den troon, en van de vier dieren, en in het midden van de ouderlingen, een Lam, staande als geslacht. En Het kwam, en heeft het boek genomen uit de rechter hand Desgenen, Die op den troon zat.

PDF LEESPREEK

Thema oudejaarsdienst Openbaring 5: Lam neemt boek van Gods Raad

Het boek van Gods Raad
1. In de handen van de rechtvaardige God
2. In de handen van de Middelaar.

Schriftgedeelte over Lam neemt boek van Gods Raad: Openbaring 5:
En ik zag, en ziet, in het midden van den troon, en van de vier dieren, en in het midden van de ouderlingen, een Lam, staande als geslacht, hebbende zeven hoornen, en zeven ogen; dewelke zijn de zeven geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen.
En Het kwam, en heeft het boek genomen uit de rechter hand Desgenen, Die op den troon zat.

En als Het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de vier en twintig ouderlingen voor het Lam neder, hebbende elk citeren en gouden fiolen, zijnde vol reukwerks, welke zijn de gebeden der heiligen.
En zij zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig dat boek te nemen, en zijn zegelen te openen; want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie;
En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesteren; en wij zullen als koningen heersen op de aarde.
En ik zag, en ik hoorde een stem veler engelen rondom den troon, en de dieren, en de ouderlingen; en hun getal was tien duizendmaal tien duizenden, en duizendmaal duizenden;
Zeggende met een grote stem: Het Lam, Dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht, en rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en heerlijkheid, en dankzegging.
En alle schepsel, dat in den hemel is, en op de aarde, en onder de aarde, en die in de zee zijn, en alles, wat in dezelve is, hoorde ik zeggen: Hem, Die op den troon zit, en het Lam, zij de dankzegging, en de eer, en de heerlijkheid, en de kracht in alle eeuwigheid.
En de vier dieren zeiden: Amen. En de vier en twintig ouderlingen vielen neder, en aanbaden Dengene, Die leeft in alle eeuwigheid.

Links bij preek oudejaarsdienst Openbaring 5: Het boek van Gods Raad
Andere preken voor oudejaarsdienst:
Wederkomst Zoon des mensen (2 Petrus 3)
Witte troon en doden klein en groot (Openbaring 20)
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Openbaring 5