Martha en Maria: Eén ding is nodig · Lukas 10

Preek Lukas 10:41-42: En Jezus antwoordende zeide tot haar: Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen; maar één ding is nodig; doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, hetwelk van haar niet zal weggenomen worden.

PDF LEESPREEK

YouTube player

Thema preek: Leven als christen

  1. Een eenvoudig leven
  2. Een druk leven
  3. Het beste leven

Schriftgedeelte Lukas 10

38 En het geschiedde als zij reisden, dat Hij kwam in een vlek; en een zekere vrouw, met name Martha, ontving Hem in haar huis.
39 En deze had een zuster, genaamd Maria, welke ook zittende aan de voeten van Jezus, Zijn woord hoorde.
40 Doch Martha was zeer bezig met veel dienen, en daarbij komende zeide zij: Heere, trekt Gij U dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg dan haar, dat zij mij helpe.
41 En Jezus antwoordende zeide tot haar: M., M., gij bekommert en ontrust u over vele dingen;
42 Maar één ding is nodig; doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, hetwelk van haar niet zal weggenomen worden.

Fragment preek Martha en Maria

Dit betekent, gemeente, dat u meer dan alles wat u zoekt, de stilte moet zoeken, met God. Lezend in uw Bijbel, biddend, luisterend naar wat de Heere zegt Zoek de stilte, zoek leven voor Gods aangezicht.
Op zondag, in de diensten, in de stilte thuis. De zondag is geen vrije tijds dag, geen dag om te slapen. Maar bij uitstek een dag om stil te zitten en te luisteren. Zoek de stilte, zoek leven voor Gods aangezicht.
Ook doordeweeks. In de doordeweekse diensten (als ze er zijn). In wat heet ‘stille tijd’.
Maar laat ondertussen ook die tijd geen slaafse Martha-tijd worden….