Mijn raad zal bestaan (Jesaja 46) – intrede

Mijn raad zal bestaan, Mijn welbehagen wordt gedaan
Preek Jesaja 46:10: Mijn raad zal (be)staan, en Ik zal al Mijn welbehagen doen.

Thema preek Jesaja 46:10: Mijn raad zal bestaan, Ik zal Mijn welbehagen doen

De raad des Heeren:
1. vastgelegd in stille eeuwigheid
2. uitgewerkt in volheid tijd
3. toegepast in verloren mensenharten

Schriftgedeelte over Mijn raad zal bestaan – Jesaja 46
Bel is gekromd, Nebo wordt nedergebogen, hun afgoden zijn geworden voor de dieren en voor de beesten; uw opgeladen pakken zijn een last voor de vermoeide beesten.
Samen zijn zij nedergebogen, zij zijn gekromd, zij hebben den last niet kunnen redden, maar zijzelven zijn in de gevangenis gegaan.
Hoor naar Mij, o huis van Jakob, en het ganse overblijfsel van het huis Israels! die van Mij gedragen zijt van den buik aan, en opgenomen van de baarmoeder af.
En tot de ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot de grijsheid toe zal Ik ulieden dragen; Ik heb het gedaan, en Ik zal u opnemen, en Ik zal dragen en redden.
Wien zoudt gijlieden Mij nabeelden, en evengelijk maken, en Mij vergelijken, dat wij elkander gelijken zouden?
Zij verkwisten het goud uit de beurs, en wegen het zilver met de waag; zij huren een goudsmid, en die maakt het tot een god, zij knielen neder, ook buigen zij zich daarvoor.
Zij nemen hem op den schouder, zij dragen hem, en zetten hem aan zijn plaats; daar staat hij, hij wijkt van zijn stede niet; ja, roept iemand tot hem, zo antwoordt hij niet, hij verlost hem niet uit zijn benauwdheid.
Gedenkt hieraan, en houdt u kloekelijk, brengt het weder in het hart, o gij overtreders!
Gedenkt der vorige dingen van oude tijden af, dat Ik God ben, en er is geen God meer, en er is niet gelijk Ik;
Die van den beginne aan verkondigt het einde, en van ouds af die dingen, die nog niet geschied zijn; Die zegt: Mijn raad zal bestaan, en Ik zal al Mijn welbehagen doen.
Die een roofvogel roept van het oosten, een man Mijns raads uit verren lande; ja, Ik heb het gesproken, Ik zal het ook doen opkomen; Ik heb het geformeerd, Ik zal het ook doen.
Hoort naar Mij, gij stijven van harte, gij, die verre van de gerechtigheid zijt!
Ik breng Mijn gerechtigheid nabij, zij zal niet verre wezen, en Mijn heil zal niet vertoeven; maar Ik zal heil geven in Sion, aan Israel Mijn heerlijkheid.

Links preek Jesaja 46 over: Mijn raad zal bestaan, Mijn welbehagen
Preek: Water op dorstige, stromen op droge (Jesaja 44)
Preek: Alle vlees is gras (Jesaja 40) – overlijden kind
Preek: Zoek Mij tevergeefs? (Jesaja 45)
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Jesaja 46