Naäman van melaatsheid genezen – 2 Koningen 5 (alleen beeld)

Naäman van zijn melaatsheid genezen
Preek 2 Koningen 5:1: Naäman nu, de krijgsoverste van den koning van Syrië, was een groot man voor het aangezicht zijns heren, en van hoog aanzien; want door hem had de HEERE de Syriërs verlossing gegeven; zo was deze man een strijdbaar held, doch melaats.