Hij is opgestaan – Mattheüs 28 – Pasen

Hij is opgestaan, de vrouwen bij het graf
Preek Mattheüs 28:5: Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen: Vreest gijlieden niet; want ik weet dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was. Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft.

Preek over vrouwen bij graf: Hij is opgestaan

LEESPREEK