Verheerlijking op de berg – Mattheüs 17

Verheerlijking op de berg
Preek Mattheus 17:5: Terwijl hij (dat is Petrus) nog sprak, zie, een luchtige (een schijnende, lichtende) wolk
heeft hen overschaduwd; en zie, een stem uit de wolk, zeggende: Deze is Mijn geliefde
Zoon, in Denwelke Ik Mijn welbehagen heb; hoort Hem.

LEESPREEK