Verloren penning (Lukas 15)


Gelijkenis van verloren penning
Preek Lukas 15:8-10: Of wat vrouw, hebbende tien penningen, indien zij een penning verliest, ontsteekt niet een kaars, en keert het huis met bezemen, en zoekt naarstig, totdat zij die vindt?

Thema preek Lukas 15: Verloren penning, een gelijkenis

De gelijkenis van de penning.
1. Een verloren penning
2. Een gezochte penning
3. Een gevonden penning

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte Lukas 15:1-10
En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen.
En de Farizeen en de Schriftgeleerden murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de zondaars, en eet met hen.
En Hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende: Wat mens onder u, hebbende honderd schapen; en een van die verliezende, verlaat niet de negen en negentig in de woestijn, en gaat naar het verlorene, totdat hij hetzelve vindt?
En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde.
En te huis komende, roept hij de vrienden en de geburen samen, zeggende tot hen: Weest blijde met mij; want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was.
Ik zeg ulieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in den hemel over een zondaar, die zich bekeert, meer dan over negen en negentig rechtvaardigen, die de bekering niet van node hebben.

Of wat vrouw, hebbende tien penningen, indien zij een penning verliest, ontsteekt niet een kaars, en keert het huis met bezemen, en zoekt naarstiglijk, totdat zij dien vindt ?
En als zij dien gevonden heeft, roept zij de vriendinnen en de geburinnen samen, zeggende: Weest blijde met mij; want ik heb den penning gevonden, dien ik verloren had. Alzo, zeg Ik ulieden, is er blijdschap voor de engelen Gods over een zondaar, die zich bekeert.

Links bij preek Lukas 15: Verloren penning, een gelijkenis
– Preek Lukas 15: Gelijkenis verloren zoon (1)
Preek Lukas 15: Gelijkenis verloren zoon (2)
Preek: Discipel zijn van Jezus (Lukas 14) – belijdenis
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Lukas 15