Kind is ons geboren (Jesaja 9) – advent

Kind is ons geboren, Zoon is ons gegeven
Preek Jesaja 9:5: Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.

Thema preek Jesaja 9: Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven

Het blijde geboortebericht van Jezus Christus.
1. Het adres van dit bericht
2. De inhoud van dit bericht
3. De namen op dit bericht

PDF LEESPREEK

Schriftlezing over “Want een Kind is ons geboren”: Jesaja 9:1-6:
Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen, die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen.
Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar Gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt; zij zullen nochtans blijde wezen voor Uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in den oogst, gelijk men verheugd is, wanneer men de buit uitdeelt.
Want het juk van hun last, en den stok hunner schouders, en den staf desgenen, die hen dreef, hebt Gij verbroken, gelijk ten dage der Midianieten;
Toen de ganse strijd dergenen, die streden, met gedruis geschiedde, en de klederen in het bloed gewenteld en verbrand werden, tot een voedsel des vuurs.
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;
Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des HEEREN der heirscharen zal zulks doen.

Links bij preek Jesaja 9: Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven
Preek: Immanuël, maagd zal zwanger worden (Jesaja 7)
Preek: De HEERE zal wachten, opdat Hij genadig zij (Jesaja 30)
Preek: Bethlehem Efratha, klein om te wezen (Micha 5)
Meer lezen:
– Kanttekeningen: Jesaja 9

TERUG ADVENT | JESAJA