Word verlicht, uw Licht komt (Jesaja 60) – advent

Maak u op, word verlicht, uw Licht komt
Preek Jesaja 60:1-3: Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des HEEREN gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de volken; doch over u zal de HEERE opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.

Thema preek Jesaja 60: Maak u op, word verlicht, uw Licht komt

De komende Zon der gerechtigheid
1. De schaduw van de dood
2. Het Licht van het leven
3. Het heil voor de wereld

PDF LEESPREEK

Schriftlezing over “Maak u op, word verlicht, uw Licht komt“: Jesaja 60:
Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des HEEREN gaat over u op.
Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de volken; doch over u zal de HEERE opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.
En de heidenen zullen tot uw licht gaan, en koningen tot den glans, die u is opgegaan.
Hef uw ogen rondom op, en zie, die allen zijn vergaderd, zij komen tot u; uw zonen zullen van verre komen, en uw dochters zullen aan uw zijde gevoedsterd worden.

Dan zult gij het zien en samenvloeien, en uw hart zal vervaard zijn en verwijd worden; want de menigte der zee zal tot u gekeerd worden, het heir der heidenen zal tot u komen.
Een hoop kemelen zal u bedekken, de snelle kemelen van Midian en Hefa; zij allen uit Scheba zullen komen; goud en wierook zullen zij aanbrengen, en zij zullen den overvloedigen lof des HEEREN boodschappen.
Al de schapen van Kedar zullen tot u verzameld worden; de rammen van Nebajoth zullen u dienen; zij zullen met welgevallen komen op Mijn altaar, en Ik zal het huis Mijner heerlijkheid heerlijk maken.
Wie zijn deze, die daar komen gevlogen als een wolk, en als duiven tot haar vensters?
Want de eilanden zullen Mij verwachten, en de schepen van Tarsis vooreerst, om uw kinderen van verre te brengen, hun zilver en hun goud met hen, tot den Naam des HEEREN uws Gods, en tot den Heilige Israels, dewijl Hij u heerlijk gemaakt heeft.

Links bij preek Jesaja 60: Maak u op, word verlicht, uw Licht komt
Gaan door het water, Ik zal bij u zijn (Jesaja 43) 
Herder zal verlorene zoeken, gebrokene verbinden (Ezechiƫl 34)
Preek: Ik zal u als een moeder troosten (Jesaja 66)
Lees meer:
– Kanttekeningen: Jesaja 60