Blinden leiden door weg (Jesaja 42) – advent

Ik zal blinden leiden door de weg
Preek Jesaja 42:16: En Ik zal de blinden leiden door de weg, die zij niet geweten hebben, Ik zal ze doen treden door de paden, die zij niet geweten hebben; Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken, en het kromme tot recht; deze dingen zal Ik hun doen, en Ik zal hen niet verlaten.

Thema preek: Blinden leiden door de weg, die zij niet geweten hebben

Teruggebracht naar Sion
1. Een heerlijke belofte
2. Een blijvende belofte

Serie vier preken rond bediening Heilig Avondmaal:
Uit Jesaja 42: Het gekrookte riet; Licht om openen blinde ogen; Blinden leiden door weg
Uit Jesaja 43: Al moet u gaan door water, door vuur

Schriftgedeelte over Blinden leiden door de weg, die zij niet geweten hebben:
Zingt den HEERE een nieuw lied, Zijn lof van het einde der aarde; gij, die ter zee vaart, en al wat daarin is, gij eilanden en hun inwoners.
Laat de woestijn en haar steden de stem verheffen, met de dorpen, die Kedar bewoont; laat hen juichen, die in de rotsstenen wonen, en van den top der bergen af schreeuwen.
Laat ze den HEERE de eer geven, en Zijn lof in de eilanden verkondigen.
De HEERE zal uittrekken als een held; Hij zal den ijver opwekken als een krijgsman; Hij zal juichen, ja, Hij zal een groot getier maken; Hij zal Zijn vijanden overweldigen.

Ik heb van ouds gezwegen, Ik heb Mij stil gehouden en Mij ingehouden; Ik zal uitschreeuwen, als een, die baart, Ik zal ze verwoesten, en te zamen opslokken.
Ik zal bergen en heuvelen woest maken, en al hun gras zal Ik doen verdorren; en Ik zal de rivieren tot eilanden maken, en de poelen uitdrogen.

En Ik zal de blinden leiden door den weg, dien zij niet geweten hebben, Ik zal ze doen treden door de paden, die zij niet geweten hebben; Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken, en het kromme tot recht; deze dingen zal Ik hun doen, en Ik zal hen niet verlaten.
Maar die zich op gesneden beelden verlaten, die tot de gegoten beelden zeggen: Gij zijt onze goden; die zullen achterwaarts keren, en met schaamte beschaamd worden.

Links bij preek Blinden leiden door de weg, die zij niet geweten hebben
โ€“ Hij zal kudde weiden gelijk herder (Jesaja 40)
โ€“ Gekrookte riet zal Hij niet verbreken (Jesaja 42)
Lees meer:
โ€“ Kanttekeningen bij Jesaja 42