De ware bidder (Psalm 130) – biddag

Biddag, de ware bidder
Preek Psalm 130:3-4: Zo Gij, HEERE! de ongerechtigheden gadeslaat; HEERE! wie zal bestaan? Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt.

Thema preek Psalm 130: De ware bidder (biddag)

De ware bidder
1. Roept tot God (3)
2. Smeekt om vergeving (4a)
3. Vreest Gods goedheid (4b)

PDF LEESPREEK

Liturgie dienst:
Psalm 130:1,2
Lezen Psalm 130
Psalm 69:1,3,7
Psalm 40:2
Psalm 27:5,7

Schriftgedeelte over De ware bidder – Psalm 130
Een lied Hammaaloth. Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE !
HEERE ! hoor naar mijn stem; laat Uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen.
Zo Gij, HEERE ! de ongerechtigheden gadeslaat; HEERE ! wie zal bestaan?
Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt.
Ik verwacht den HEERE; mijn ziel verwacht, en ik hoop op Zijn Woord.
Mijn ziel wacht op den HEERE, meer dan de wachters op den morgen; de wachters op den morgen.
Israël hope op den HEERE; want bij den HEERE is goedertierenheid, en bij Hem is veel verlossing.
En Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden.

Links bij preek over Psalm 130: De ware bidder (biddag)
Andere biddagpreken
Preek: Och, dat U de hemele scheurde (Jesaja 64) – biddag
Preek: Stel uw hart op uw wegen (Haggai 1)
Preek Psalm 127: Zo de HEERE het huis niet bouwt (biddag)
Preek: Het gebed van Daniël (Daniël 9) – biddag
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Psalm 130

TERUG BIDDAG | PSALMEN

Commentaar Matthew Henry op Psalm 130:3-4
Gods genade ontdekt en er op gepleit door een boetvaardig zondaar. Maar bij U is vergeving. In al ons naderen tot God is het onze onuitsprekelijke troost, dat er bij Hem vergeving is,. want dat is hetgeen wij nodig hebben. Hij heeft zich instaat gesteld om de zonde te kunnen vergeven, Hij heeft zich doen kennen als genadig en barmhartig en de zonde vergevende, Exodus 34:6, 7. Hij heeft beloofd de zonden te vergeven van hen, die berouw hebben en zich bekeren. Nooit heeft iemand, die met Hem handelde, Hem onverzoenlijk bevonden maar wel gemakkelijk te verbinden en snel bereid om genade te betonen. Bij ons is ongerechtigheid, en daarom is het gelukkig voor ons, dal bij Hem vergeving is. Bij U is verzoening, zo lezen het sommigen. Jezus Christus is de grote verzoening, het rantsoen, dat God gevonden heeft, Hij is steeds bij Hem als onze voorspraak, en door Hem hopen wij vergeving te verkrijgen.