Wees niet bezorgd uw leven · Lukas 12 · dankdag

Wees niet bezorgd voor uw leven
Preek Lukas 12: 22-32: En Hij zeide tot Zijn discipelen: Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten zult, noch voor het lichaam, waarmede gij u kleden zult. Het leven is meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding.

PDF · Audio

YouTube player

Thema preek Lukas 12: Wees niet bezorgd

Wees niet bezorgd; een viervoudige aansporing
1. Let toch op Goddelijke zorg? (22-28)
2. Denk toch aan Vaderlijke wetenschap? (29-30)
3. Zoek toch het hemelse Koninkrijk? (31)
4. Hoor toch de troostvolle verzekering? (32)

Schriftgedeelte Lukas 12 over Wees niet bezorgd:
En Hij zeide tot Zijn discipelen: Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten zult, noch voor het lichaam, waarmede gij u kleden zult.
Het leven is meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding.
Aanmerkt de raven, dat zij niet zaaien, noch maaien, welke geen spijskamer noch schuur hebben, en God voedt dezelve; hoeveel gaat gij de vogelen te boven?
Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, een el tot zijn lengte toedoen ?
Indien gij dan ook het minste niet kunt, wat zijt gij voor de andere dingen bezorgd? Aanmerkt de leliën, hoe zij wassen; zij arbeiden niet, en spinnen niet; en Ik zeg u: ook Salomo in al zijn heerlijkheid is niet bekleed geweest als een van deze. (En dus: wees niet bezorgd!!)

Indien nu God het gras dat heden op het veld is, en morgen in den oven geworpen wordt, alzo bekleedt, hoeveel meer u, gij kleingelovigen !
En gijlieden, vraagt niet, wat gij eten, of wat gij drinken zult; en weest niet wankelmoedig.
Want al deze dingen zoeken de volken der wereld; maar uw Vader weet, dat gij deze dingen behoeft.
Maar zoekt het Koninkrijk Gods, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.
Vreest niet, gij klein kuddeken, want het is uws Vaders welbehagen, ulieden het Koninkrijk te geven. (En dus: wees niet bezorgd!!)

Verkoopt hetgeen gij hebt, en geeft aalmoes. Maakt uzelven buidels, die niet verouden, een schat, die niet afneemt, in de hemelen, daar de dief niet bijkomt, noch de mot verderft.
Want waar uw schat is, aldaar zal ook uw hart zijn.

Links bij preek Lukas 12: Wees niet bezorgd
Preek: Gelijkenis rijke dwaas (Lukas 12)
Preek: Genezing tien melaatsen (Lukas 17)
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Lukas 12