Voor wijzen en verstandigen verborgen (Lukas 10)

Voor wijzen en verstandigen verborgen
Preek Lukas 10:21: Te dier ure verheugde Zich Jezus in den geest, en zeide: Ik dank U, Vader! Heere des hemels en der aarde; dat U deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve de kinderkens geopenbaard; ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor U.

Thema preek Lukas 10: Voor wijzen en verstandigen verborgen

Gods manier van werken
1. Voor de wijzen en verstandigen verborgen
2. Aan de kinderen geopenbaard
3. Door Christus geprezen

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over Voor wijzen verborgen – Lukas 10:1-24:
Wie u hoort, die hoort Mij; en wie u verwerpt, die verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, die verwerpt Dengene, Die Mij gezonden heeft.
En de zeventigen zijn wedergekeerd met blijdschap, zeggende: Heere, ook de duivelen zijn ons onderworpen, in Uw Naam.
En Hij zeide tot hen: Ik zag den satan, als een bliksem, uit den hemel vallen.
Ziet, Ik geve u de macht, om op slangen en schorpioenen te treden, en over alle kracht des vijands; en geen ding zal u enigszins beschadigen.
Doch verblijdt u daarin niet, dat de geesten u onderworpen zijn; maar verblijdt u veel meer, dat uw namen geschreven zijn in de hemelen.
Te dier ure verheugde Zich Jezus in den geest, en zeide: Ik dank U, Vader ! Heere des hemels en der aarde; dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard; ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor U.
Alle dingen zijn Mij van Mijn Vader overgegeven; en niemand weet, wie de Zoon is, dan de Vader; en wie de Vader is, dan de Zoon, en dien het de Zoon zal willen openbaren.
En Zich kerende naar de discipelen, zeide Hij tot hen alleen: Zalig zijn de ogen, die zien, hetgeen gij ziet. Want Ik zeg u, dat vele profeten en koningen hebben begeerd te zien, hetgeen gij ziet, en hebben het niet gezien; en te horen, hetgeen gij hoort, en hebben het niet gehoord.

Links bij Lukas 10: Voor de wijzen verborgen
Preek Lukas 13: Samengebogen vrouw
Preek Lukas 13: Gelijkenis vijgenboom in wijngaard
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Lukas 10